Aktuellt

Förslag om att införa nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Publicerad: 26 maj 2023 klockan 10.16

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

Det nationella professionsprogrammet kommer att bestå av två bärande delar. Dels en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare.

Nationell struktur för kompetensutveckling

Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska innehålla insatser som kan ligga till grund för meriteringsnivåer, men även andra kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskollärare samt för rektorer. Även huvudmannens skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling ska till viss del preciseras.

Nationellt meriteringssystem

Det nationella meriteringssystemet ska innehålla meriteringsnivåer. En av dessa nivåer ska förutsätta en examen på forskarnivå. Skolverket ska efter ansökan besluta att en legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare har uppnått en viss meriteringsnivå om läraren eller förskolläraren uppfyller villkoren för nivån. Ett beslut om meriteringsnivå ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Fler kompetenta lärare och ökad likvärdighet

Utbildningsutskottet välkomnar regeringens förslag och anser att två av de viktigaste framtidsfrågorna för den svenska skolan är att få fler kunniga och kompetenta lärare och att öka likvärdigheten i det svenska skolväsendet. Utskottet vill även understryka den stora betydelse som lärarnas kompetens har för elevers kunskapsresultat och att en av de viktigaste faktorerna bakom elevernas kunskapsutveckling är lärarens undervisningsskicklighet. Utskottet anser också att rektorers, lärares och förskolelärares möjligheter till kompetensutveckling behöver vara likvärdig och av hög kvalitet för att barn och elevers utbildning ska kunna bli likvärdig och av hög kvalitet.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2025.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är onsdagen den 31 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU13 Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Mimmi Lapadatovic, föredragande utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 39, e-post: mimmi.lapadatovic@riksdagen.se