Aktuellt

KU vill att uppgifter om personliga förhållanden sekretessbeläggs när elstödet betalas ut

Publicerad: 24 januari 2023 klockan 13.43

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sekretessbelägga personliga förhållanden när elstödet ska betalas ut. Förslaget innebär också att Försäkringskassans skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket i ärenden om elstöd till elanvändare slopas.

Det är Försäkringskassan som kommer att besluta om utbetalning av elstöd till de kunder som drabbas av höga elkostnader under vintern 2022 och 2023. Ett arbete som innebär att Försäkringskassan får uppgifter om elförbrukning och om vilket belopp som har betalats ut.

Vill skydda personliga förhållanden

Bakgrunden till att regeringen vill sekretessbelägga dessa uppgifter är att skydda enskildas personliga förhållanden, då uppgifterna skulle kunna användas för att ge en bild av vanor, livsstil och ekonomi hos enskilda individer och grupper.

Uppgifterna är normalt inte tillgängliga för allmänheten och eftersom de samlas in direkt från elnätsföretagen kommer inte enskilda kunna förhindra att uppgifterna lämnas in till Försäkringskassan och förvaras hos dem.

Regeringen vill även ha sekretess för uppgifter som används för att identifiera elektriska anläggningar. Regeringen menar att det finns en risk för att dessa uppgifter används av oseriösa aktörer på ett sätt som gör att elföretagen lider ekonomisk skada. Det kan dessutom finnas konsekvenser som i dagsläget inte går att förutse.

En starkare form av sekretess

Konstitutionsutskottet delar regeringens uppfattning om att det finns ett behov av sekretess i ärenden som gäller elstöd. Både vad gäller enskildas personliga förhållanden och för uppgifter som används för att identifiera elektriska anläggningar.

Sekretessen ska gälla i 20 år och utskottet delar även regeringens bedömning att det är nödvändigt med ett så kallat omvänt skaderekvisit. Det är en starkare form av sekretess och innebär att sekretess är huvudregeln och offentlighet undantaget. De intressen som sekretessen ska skydda är enligt utskottet starkare än intresset av offentlighet.

Har fått kritik från Lagrådet

Regeringens beredning av propositionen har ifrågasatts av Lagrådet. Detta bland annat för att remisstiden blev mycket kort. Konstitutionsutskottet anser att de har ett tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till förslagen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 februari 2023.

S, V, C och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har invändningar mot utskottets förslag om sekretess för personliga förhållanden. Partierna hänvisar till den så kallade offentlighetsprincipen och menar i reservationen att skälen till sekretessbestämmelsen inte är tillräckliga i förhållande till de intressen som styrs av offentlighetsprincipen.

Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig även mot förslaget om sekretess för uppgifter som används för att identifiera elektriska anläggningar.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 25 januari 2023. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU16 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Lars Widlund, föredragande Konstitutionsutskottet, telefon: 08-786 42 70, e-post: lars.widlund@riksdagen.se