Aktuellt

Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU är klar

Publicerad: 1 mars 2022 klockan 13.30

Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, är klar med utredningen av förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt LVU. Utredningen har genomförts på socialutskottets uppdrag och presenterades den 1 mars vid en pressträff i riksdagen.

Socialnämnden i en kommun kan ansöka hos förvaltningsrätten om placering i familjehem för ett barn eller en ungdom som inte kan bo i sitt eget hem. Sådana beslut fattas av förvaltningsrätten med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Socialutskottet anser att tryggheten och stabiliteten för långsiktigt placerade barn måste öka och att det är ytterst angeläget att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU. Enligt utskottet bör det ske genom att barnets bästa införs som ett självständigt rekvisit, ett särskilt villkor, i samband med att socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra.

Uppdrag att föreslå lagändringar

Socialutskottet beslutade därför i maj 2021 om en utredning i syfte att bland annat analysera tidigare utredningars förslag och kritiska remissvar samt föreslå lagändringar. Utskottet gav Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, i uppdrag att genomföra utredningen. Enligt uppdraget ska utredningen bland annat innehålla:

  • en fördjupad analys av det förslag som utredningen om tvångsvård för barn och unga lämnade 2015 om att barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra
  • en analys av konsekvenserna för ärendehanteringen i socialnämnden och förfarandet vid domstol
  • en analys av remisskritiken
  • förslag på hur regler bör utformas som innehåller barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra
  • övriga nödvändiga lagförslag.

Utredningen del av arbetet med ett utskottsinitiativ

Utredningen är en del av utskottets pågående arbete med ett utskottsinitiativ om ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Med utskottsinitiativ menas att frågan har väckts i utskottet och att det inte har sin grund i en motion från riksdagsledamöter eller ett lagförslag från regeringen.

Dokument

Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU(pdf, 766 kB)

Webb-tv

Webb-tv: Pressträff om utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande, socialutskottet, telefon: 08-786 57 48, e-post: kirsten.dieden@riksdagen.se.