Aktuellt

Utskott vill se ändringar i artskyddet och i förvaltningen av varg

Publicerad: 5 maj 2022 klockan 16.26

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott föreslår förändringar i det svenska artskyddet. Bland annat vill utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att fridlysta arter inte väsentligt ska försvåra för exempelvis skogsägare. Utskottet föreslår även tillkännagivanden om bland annat den svenska vargstammen och marin biologisk mångfald.

Artskyddet ska inte försvåra mer än nödvändigt

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår ett tillkännagivande om artskydd och skogsägande där regeringen uppmanas till flera åtgärder.

Bland annat handlar förslaget om artskyddet för fåglar där utskottet menar att fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet bör regleras var för sig. Utskottet anser att regleringen av artskyddet i artskyddsförordningen bör delas upp så att de strikta bestämmelserna för hotade arter i art- och habitatdirektivet inte tillämpas på alla vilda fåglar.

Regeringen bör också förtydliga att nationella fridlysta arter inte ska kunna försvåra pågående markanvändning, som skogsbruk, avsevärt. Det ska också göras tydligt att en markägare ska kunna få ersättning vid ett förbud att bruka marken med hänvisning till artskyddet.

Dessutom anser utskottet att regeringen tydligt bör reglera att det är staten som ansvarar för att utreda om det finns skyddade arter i ett område, inte skogsägaren.

Åtgärderna nödvändiga efter EU-domen Skydda skogen

Bakgrunden till förslagen om artskyddet är de förändringar i Skogsstyrelsens arbete som blev följden av EU-domstolens dom Skydda skogen. Utskottet hänvisar till att förändringarna gjort att Skogsstyrelsen lägger ett betydligt större ansvar än tidigare på skogsägaren.

Förslaget till tillkännagivande lades fram som ett utskottsinitiativ, det vill säga att det väcktes i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Förvaltning av vargstammen

Utskottet föreslår också två tillkännagivanden om förvaltning av den svenska vargstammen. Förslagen grundar sig på motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Ett av tillkännagivandena handlar om att det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg, eftersom vargstammen varierar över landet. En regionalt anpassad förvaltning menar utskottet ger en bra balans mellan bevarandet av vargstammen och hänsyn till dem som lever och verkar på landsbygden.

Samma tillkännagivande rör även referensvärdet för varg, det vill säga hur många vargar som krävs för att vargstammen ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. Enligt utskottet bör förvaltningen av varg utgå från det referensvärde som riksdagen beslutade 2013, det vill säga mellan 170 och 270 vargar. Utskottet anser att värdet bör ligga i det nedre spannet om 170 individer med tanke på att vargpopulationen i landet förtätats.

I detta menar utskottet även att man bör ta hänsyn till att den svenska vargpopulationen är en del av den skandinaviska vargstammen som rör sig över gränsen till Norge. Med utgångspunkt i att den skandinaviska vargstammen inte ska bestå av fler än 230 individer bör Sverige ta ansvar för sin del och därmed ligga i det nedre spannet av referensvärdet.

Som ett andra tillkännagivande om varg föreslår utskottet att regeringen bör undersöka ett samarbete med Norge om den skandinaviska vargstammen. Eftersom populationen rör sig i båda länderna vore det naturligt med en gemensam förvaltning.

Ålgräs för bättre marina miljöer

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår även ett tillkännagivande om att anlägga och restaurera ålgräsängar för att gynna den biologiska mångfalden i havsvikar och kustnära havsområden. Även det tillkännagivandet bygger på en motion från den allmänna motionstiden 2021.

Ålgräsängar är en viktig livsmiljö för många arter, samtidigt som de skyddar stränder mot erosion och minskar effekterna av övergödning och klimatförändringar. Ängarnas ekologiska status har försämrats under många år men pilotprojekt har visat goda resultat när det gäller att återställa dem. De insatserna anser utskottet bör skalas upp och utföras i flera områden.

Flera invändningar mot förslagen om artskydd och varg

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet invänder mot förslagen om tillkännagivanden om artskyddet och referensvärdet för varg och regionala förvaltningsplaner i gemensamma reservationer. Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder även mot förslaget om tillkännagivande om en gemensam skandinavisk förvaltning. Partierna lyfter sina respektive argument för reservationerna i varsina särskilda yttranden.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är torsdagen den 12 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU24 Naturvård och biologisk mångfald

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Sigrid Malmström, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 58 23, e-post: sigrid.malmstrom@riksdagen.se