Aktuellt

KU säger nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster

Publicerad: 5 maj 2022 klockan 09.06

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som visar personuppgifter om brott. KU föreslår samtidigt att riksdagen antar som vilande flera andra förslag som rör grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I en reservation vill S, V, L och MP att riksdagen som vilande antar även förslaget om att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster.

Regeringen har föreslagit flera ändringar i de särskilda grundlagar som gäller tryck- och yttrandefriheten, nämligen tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Förslaget om begränsat grundlagsskydd för söktjänster är för vagt och oprecist

I dag finns det databaser som har utgivningsbevis och som fungerar som söktjänster för personuppgifter. Att de har utgivningsbevis innebär att vanliga bestämmelser om skydd för personuppgifter inte gäller. Istället är det bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen som ska tillämpas. En del av dessa tjänster kan liknas vid privata belastningsregister som visar privatpersoners lagöverträdelser och domar i brottmål.

Nu har regeringen föreslagit att grundlagsskyddet för vissa söktjänster som visar personuppgifter om brott ska begränsas, med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten.

Konstitutionsutskottet håller med om att de nuvarande reglerna ger ett otillräckligt skydd för den personliga integriteten. Samtidigt anser utskottet att regeringens förslag skulle kunna skapa en alltför bred och oprecis möjlighet att göra inskränkningar i grundlagsskyddet genom vanliga lagar.

KU föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster. Utskottets förslag om att riksdagen ska säga nej till grundlagsändringarna har sin grund i motioner från M, SD och C.

Ja till att anta flera förslag om grundlagsändringar som vilande 

KU föreslår att riksdagen som vilande antar flera andra regeringsförslag som rör ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen:

  • Yttrandefrihetsgrundlagens territoriella användningsområde utvidgas till att även gälla vissa satellitsändningar av program som kommer från utlandet, men som har en mycket stark svensk anknytning.
  • Bestämmelser införs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ska göra att skyddslagens förbud mot att avbilda vissa platser och objekt kan användas på det grundlagsskyddade området.
  • Den så kallade webbsändningsregelns användningsområde begränsas till att gälla sådana aktörer som har grundlagsskydd enligt databasregeln.
  • Yttrandefrihetsgrundlagen ändras så att det kan ställas upp villkor för och granskning av public service-företagens programverksamhet på internet.
  • Utrymmet för att ställa krav på vidaresändningar av vissa program förtydligas och utvidgas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen beslutar att behandlingen av regeringens förslag till lag om ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden får skjutas upp till nästa riksmöte.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Det första beslutet innebär att grundlagsförslaget antas som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget slutligt.

Reservationer

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har invändningar mot utskottets förslag i sammanlagt tre reservationer.

S, V, L och MP föreslår i en reservation att riksdagen ska anta som vilande även regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 11 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU14 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

Kontaktperson för media

Kontaktperson är:
Mikael Ruotsi, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 63 81, e-post mikael.ruotsi@riksdagen.se.