Aktuellt

Utskott säger ja till förslag om extra studietid och utökad lovskola

Publicerad: 20 maj 2022 klockan 13.50

Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen som gäller extra studietid och utökad lovskola. Ändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4–9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. M, SD, C, V, KD och L har olika typer av synpunkter på regeringens förslag i sammanlagt nio reservationer.

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändringar i skollagen. Lagändringarna innebär att elever i årskurs 4–9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid. Under denna studietid ska de kunna få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet ska vara frivilligt. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör. Lärare ska leda och ha ansvaret under studietiden, samtidigt som även annan personal ska kunna medverka.

Möjligheten till skolundervisning på lov utökas

Vidare ska den lagstadgade lovskolan utökas med 25 timmar. Lovskola är undervisning inom grundskolan som anordnas under lov under en termin eller utanför terminstid och som inte är obligatorisk för elever.

Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I samband med regeringsförslaget behandlade utbildningsutskottet även åtta förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till dessa motioner.

Reservationer

M, SD, C, V, KD och L har olika typer av synpunkter på regeringens förslag i sammanlagt nio reservationer.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 1 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU30 Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola

Kontaktpersoner för media

Kontaktperson är:
Johan Sehlström, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 61 52, e-post johan.sehlstrom@riksdagen.se.