Aktuellt

Utskott säger ja till förslag som rör när vård av unga upphör – lex lilla hjärtat

Publicerad: 19 maj 2022 klockan 12.04

Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar som gäller vård av unga. Förslagen har tagits fram mot bakgrund av det så kallade lilla hjärtat-fallet. Utskottet riktar också fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen inte ska göra några tillkännagivanden till regeringen.

Regeringen har lagt fram flera förslag till ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU:

  • När vård har beslutats med stöd av LVU får socialnämnden i en kommun inte besluta att vården ska upphöra förrän de förhållanden som gör att vården behövs har förändrats på ett genomgripande sätt och under en längre tid.
  • När ett barn har varit placerad i samma familjehem i två år ska socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om att ändra vårdnaden om barnet.
  • När vård enligt LVU upphör ska socialnämnden följa upp situationen för den som är under 18 år. Uppföljningen ska avslutas senast sex månader från det att den påbörjades.
  • När socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra ska nämnden överväga om det finns anledning att ansöka om förbud att flytta på barnet.
  • Socialnämnden får möjlighet att uppmana en förälder eller vårdnadshavare till ett barn som vårdas enligt LVU att lämna ett drogtest före umgänge och innan en prövning av om vård enligt LVU ska upphöra.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Fyra uppmaningar till regeringen

Socialutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

  • en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
  • hur bestämmelsen om en varaktig och genomgripande förändring ska utformas
  • hur lång uppföljningstiden ska vara efter avslutad vård enligt LVU
  • obligatoriska drogtester.

Reservationer

I ärendet finns sammanlagt 13 reservationer från S, M, SD, V, KD, L och MP. I en av reservationerna föreslår S, V och MP att riksdagen inte ska rikta något tillkännagivande till regeringen.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är måndagen den 30 maj och för beslut är tisdagen den 31 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU33 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat (publiceras den 23 maj)

Kontaktpersoner för media

Kontaktperson är:
Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 57 48, e-post kirsten.dieden@riksdagen.se.