Aktuellt

Utskott säger ja till nya regler för organdonation

Publicerad: 10 maj 2022 klockan 11.43

En möjlig organdonator ska kunna ges en så kallad organbevarande behandling före döden. Det är ett av regeringens förslag till nya regler för organdonation. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen och föreslår även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

Inför en organdonation från en avliden donator behövs i de flesta fall en organbevarande behandling innan donatorn har avlidit. Det innebär intensivvårdsinsatser och andra åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation.

Behandling före döden under vissa förutsättningar

För att få ett rättssäkert och tydligt lagstöd för organbevarande behandling före döden föreslår regeringen lagändringar som gör behandlingen möjlig. Förutsättningarna för att behandlingen ska få ges är att

  • två legitimerade läkare i samråd har tagit ställning till att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling och att tidpunkten för ställningstagandet har dokumenterats
  • behandlingen inte kan vänta till efter döden
  • den inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada för den möjliga donatorn
  • den inte hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull.

Närstående kan inte förbjuda donation

Regeringen föreslår bland annat också förändringar som handlar om närståendes roll i donationsprocessen. Bland annat innebär förändringarna att det så kallade närståendevetot tas bort. Det vill säga att närstående inte längre har möjlighet att förbjuda donation i de fall den möjliga donatorns inställning till donation är okänd.

Lagändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022.

Uppmaningar om nordiskt njurbytesprogram och stöd till anhöriga

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag och vill även att riksdagen ska rikta två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Det nordiska njurbytesprogrammet – där frivilliga donatorer matchas med patienter som behöver ny njure – bör stärkas och utökas. På så sätt skulle fler personer i Sverige kunna bli transplanterade med njurar från levande donatorer.
  • Anhöriga till avlidna organdonatorer över hela landet bör få ett systematiskt och jämlikt bemötande med bland annat möjlighet till uppföljningssamtal.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är torsdagen den 18 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU26 Nya regler för organdonation (publiceras den 13 maj)

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Johanna Huitfeldt, utskottsråd socialutskottet, telefon: 08-786 48 70, e-post: johanna.huitfeldt@riksdagen.se