Aktuellt

Utskott säger ja till krav på märkning och registrering av katter

Publicerad: 17 februari 2022 klockan 10.05

Kattägare ska vara tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som det nuvarande systemet med märkning och registrering av hundar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna invänder mot förslaget i en reservation.

Det finns uppskattningsvis 100 000 katter i Sverige som är övergivna, bortsprungna eller förvildade. Katter som lever utan att någon tar ansvar för dem riskerar att utsättas för lidande, exempelvis på grund av parasiter eller för att de saknar skydd mot väder och vind. Detta är enligt regeringen i första hand ett djurskyddsproblem, men ibland orsakar katterna även problem för omgivningen.

Regeringen påpekar också att Länsstyrelserna och Polismyndigheten men även frivilliga organisationer lägger mycket tid och resurser på att hantera ärenden om upphittade katter.

Ägaren ansvarar för märkningen

Regeringen har nu lämnat ett förslag om att krav på märkning och registrering av katter ska införas i lagen på samma sätt som det i dag är obligatoriskt att låta märka och registrera ägarskapet av hundar. Det är ägaren som ska ansvara för att märka och registrera sin katt, märkningen ska vara bestående och kraven gäller katter som permanent finns i Sverige. En registreringsavgift ska betalas av ägaren.

Enligt förslaget får Jordbruksverket ansvaret för att föra register över kattägare. Vissa andra myndigheter, bland annat Polismyndigheten och Tullverket, får även direktåtkomst till registret.

Enligt regeringen är syftet med förslaget att tydliggöra ansvaret för katter, att få ned antalet djur som saknar ett hem och i förlängningen få ned antalet djur som lider. De ansvariga myndigheternas och frivilligorganisationernas kostnader skulle också minska.

Miljö- och jordbruksutskottet håller med regeringen om de skäl till lagändring som framförs i förslaget och föreslår att riksdagen säger ja till det. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2023. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Flera partier invänder mot förslaget

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna stöder inte förslaget och har lämnat synpunkter i särskilda yttranden.

Moderaterna lyfter bland annat tveksamheter som kommit fram kring lagens praktiska utfall och egentliga effekt. Partiet menar att det finns problem med dagens hundregister och att man inte ska kopiera ett illa fungerande system.

Centerpartiet anser inte att det ska vara ett obligatoriskt krav att märka och registrera sin katt. Partiet lyfter i stället förslag på frivilliga åtgärder. Förslaget leder enligt partiet inte till tillräckligt stor nytta för att det ska gå att motivera, vare sig administrativt eller kostnadsmässigt.

Även Kristdemokraterna ifrågasätter nyttan förslaget förväntas ge i relation till kostnaderna och den ökade administrativa bördan. Partiet framhåller även Jordbruksverkets bedömning om att efterlevnaden kan förväntas vara låg.

Kontaktperson för media

Anna-Lena Kileus, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 43 29, e-post: anna-lena.kileus@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker den 24 februari. Debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU13 (publiceras den 18 februari)