Aktuellt

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd

Publicerad: 28 september 2021 klockan 09.12

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Den 1 november ska verksamheten vid Cementas kalkstensbrott i Slite på Gotland upphöra till följd av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i juli. Regeringen bedömer att driftstoppet riskerar att leda till allvarliga samhällskonsekvenser med effekter för byggande och infrastruktur och har därför föreslagit lagändringarför att hantera den uppkomna situationen.

Väsentligt allmänintresse och samhällets behov blir avgörande

Enligt förslaget ska regeringen i vissa undantagsfall kunna pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bryta kalksten. En ansökan ska endast kunna prövas om verksamheten behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och om samhällets behov av kalksten inte kan tillgodoses på annat sätt.

En förutsättning för ansökan är också att det redan finns ett gällande tillstånd för brytning, men att brytningen inte kan slutföras på grund av att tillståndet är tidsbegränsat.

Miljö- och jordbruksutskottet ser positivt på förslaget, mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå till följd av cementbrist. Den tillfälliga lagändringen ska börja gälla den 15 oktober 2021 och sluta gälla den 1 januari 2022.

Kort remisstid befogad enligt utskottet

Lagrådet, det vill säga den myndighet som ska granska lagförslag, har invänt mot delar av regeringens förslag. Miljö- och jordbruksutskottet har tagit del av kritiken, som bland annat rör den korta tid som remissinstanserna haft på sig att lämna synpunkter på förslaget.

Regeringens svar på den kritiken är att det med hänvisning till den allvarliga och brådskande situationen är nödvändigt med ett snabbt förfarande för beredningen, vilket innebär kortare svarstider för remissinstanserna.

Utskottet instämmer och framhåller att det finns ett utrymme för flexibilitet i en beredning i allvarliga och brådskande fall som detta. Även i övrigt anser utskottet att lagförslaget uppfyller alla krav och föreslår alltså att riksdagen ska säga ja till det.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är 29 september.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU7 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Kontaktperson för media

Sigrid Malmström, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 58 23, e-post: sigrid.malmstrom@riksdagen.se