Aktuellt

Utskott säger ja till att stärka skyddet för visselblåsare

Publicerad: 23 september 2021 klockan 13.09

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär att skyddet för personer som slår larm om missförhållanden på arbetsplatser stärks. Genom förslaget genomförs EU:s så kallade visselblåsardirektiv i Sverige. V och L har synpunkter i var sin reservation.

Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som i sitt arbete har fått information om missförhållanden som de sedan rapporterar vidare, så kallade visselblåsare.

Regeringens förslag innebär att skyddet för visselblåsare stärks på flera sätt. Bland annat föreslår regeringen att inte bara anställda ska omfattas, utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags ledning och aktieägare som är verksamma i bolaget.

Det ska bli tydligare hur man går till väga för att visselblåsa och identiteten på den som slår larm om missförhållanden ska hållas hemlig. Företag med minst 50 anställda blir skyldiga att införa särskilda rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm. Visselblåsares identitet ska skyddas genom tystnadsplikt och sekretess. Det ska även gå att slå larm genom särskilda kanaler till myndigheter inom vissa områden. Därför kommer det att införas visselblåsarfunktioner hos ett antal myndigheter som regeringen väljer ut.

EU-regler införs i den svenska lagstiftningen

Den nya lagen ska ersätta den gällande lagen om skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om missförhållanden. Det görs också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att sekretess ska gälla i domstol och vid uppföljningen av rapporter om missförhållanden.

De nya reglerna ska börja gälla den 17 december 2021. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förslaget innebär att EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet, genomförs i den svenska lagstiftningen.

Reservationer

Vänsterpartiet och Liberalerna har var sin reservation i ärendet.

Vänsterpartiet vill stärka visselblåsares rättigheter ytterligare och föreslår därför att riksdagen ska rikta flera uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att den ska återkomma till riksdagen med fler förslag på området.

Liberalerna anser att det är otydligt i regeringens förslag vad som menas med allmänintresse och vill klargöra att det finns ett allmänintresse av att sexuella trakasserier och liknande missförhållanden kommer fram samt att sådana missförhållanden därmed ska omfattas av de nya reglerna.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 29 september. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU3 Genomförande av visselblåsardirektivet (publiceras 24 september).

Kontaktpersoner för media

Kontaktperson är:

Cecilia Kignell, föredragande arbetsmarknadsutskottet, e-post cecilia.kignell@riksdagen.se, telefon 08-786 42 59.