Aktuellt

Arbetsmarknadsutskottet vill se en utredning av Samhall

Publicerad: 23 september 2021 klockan 14.38

Regeringen bör tillsätta en extern utredning av Samhall. Det menar riksdagens arbetsmarknadsutskott som föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder mot utskottets förslag i en gemensam reservation.

Samhall aktiebolags uppdrag är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, och man ska se till att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Kritik efter tidigare granskningar

När arbetsmarknadsutskottet nu lägger fram sitt förslag om en extern utredning av Samhall pekar man på flera granskningar som visat på brister i verksamheten. Det gäller bland annat vilka som anvisas till anställning och att Samhall ställer högre krav på arbetsförmågan än tidigare, vilket gör att färre inom målgruppen har möjlighet att få anställning inom Samhall.

Den tidigare kritiken gäller också svårigheter att bedöma hur den statliga ersättning som Samhall får för sina merkostnader förhåller sig till den faktiska merkostnaden för att anställa personal med funktionsnedsättningar. Det riskerar i förlängningen att bidra till konkurrensproblem, exempelvis genom att prissättningen kan påverkas.

Vill värna en viktig samhällsroll

Utskottet framhåller att Samhall sedan starten har spelat en viktig roll för många människor med olika typer av funktionsnedsättning och för den aktiva arbetsmarknadspolitiken i stort. Det är för att värna detta som utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att tillsätta en extern utredning. Utredningen ska bland annat titta på hur ändamålsenlig verksamheten är för uppdraget och om det finns risk för osund konkurrens.

Utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från arbetsmarknadsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder mot förslaget om en utredning i en gemensam reservation. Partierna menar att regeringen redan vidtagit flera åtgärder efter ett tidigare tillkännagivande från arbetsmarknadsutskottet och att det vore bättre att avvakta vidare arbete i frågan.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är 29 september.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU4 Samhall (publiceras 24 september)

Kontaktperson för media

Martin Brandorf, föredragande arbetsmarknadsutskottet, telefon: 08-786 49 87, e-post: martin.brandorf@riksdagen.se