Aktuellt

Socialutskottet tillsätter ny utredning om hur placerade barns och ungas rättigheter kan stärkas

Publicerad: 6 maj 2021 klockan 15.17

Socialutskottet anser att frågan om hur placerade barns och ungas rättigheter kan stärkas bör utredas ytterligare. Utskottet har därför fattat beslut om en ny utredning som bland annat ska analysera tidigare utredningars förslag och kritiska remissvar samt föreslå nödvändiga lagändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets beslut.

Socialnämnden i en kommun kan ansöka hos förvaltningsrätten om placering i familjehem för ett barn eller en ungdom som inte kan bo i sitt eget hem. Sådana beslut fattas av förvaltningsrätten med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Tidigare utredningar har presenterats 2015 och 2021

Tidigare utredningar har övervägt frågan om hur principen om barnets bästa kan stärkas när socialnämnden ska bedöma om vård i familjehem enligt LVU ska upphöra.

2015 ansåg utredningen om tvångsvård för barn och unga att barnrättsperspektivet behöver stärkas i tvångsvården av barn och unga samt föreslog att nuvarande LVU ska ersättas med en ny lag med barnet som rättighetsbärare (SOU 2015:71).

I mars 2021 gjorde Socialdepartementets utredare bedömningen att barnets bästa inte bör utgöra ett så kallat självständigt rekvisit, ett särskilt villkor, vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra (Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, Ds 2021:7). Utredningen är ute på remiss till berörda myndigheter och instanser och remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 11 juni 2021.

Socialutskottet tillsätter ytterligare utredning

Socialutskottet anser att tryggheten och stabiliteten för långsiktigt placerade barn måste öka och att det är ytterst angeläget att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU. Enligt utskottet bör det ske genom att barnets bästa införs som ett självständigt rekvisit, ett särskilt villkor, i samband med att socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra.

Mot den bakgrunden har socialutskottet beslutat om ytterligare en utredning i syfte att analysera frågorna och ta fram nödvändiga lagförslag. Utskottet har beslutat att en extern utredare bland annat får i uppdrag att

  • göra en fördjupad analys av det förslag som utredningen om tvångsvård för barn och unga lämnade 2015 om att barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra
  • analysera konsekvenserna för ärendehanteringen i socialnämnden och förfarandet vid domstol
  • analysera remisskritiken
  • föreslå hur regler bör utformas som innehåller barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra
  • lämna övriga nödvändiga lagförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Beslutet är en del av arbetet med ett utskottsinitiativ

Beslutet om att tillsätta en utredning är en del av utskottets pågående arbete med ett ännu inte färdigbehandlat utskottsinitiativ om ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Med utskottsinitiativ menas att frågan har väckts i utskottet och att det inte har sin grund i en motion från riksdagsledamöter eller ett lagförslag från regeringen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets beslut om en utredning. Partierna hänvisar till att regeringen nyligen presenterat en utredning i frågan som för närvarande är föremål för remissbehandling. Om det från remissinstanserna kommer synpunkter om att barnets bästa bör vara ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt LVU utgår partierna från att regeringen på sedvanligt sätt kommer att överväga frågan inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon: 08-786 57 48, e-post: kirsten.dieden@riksdagen.se

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter