Aktuellt

Renskötselutredning bör ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars jakt- och fiskebehov

Publicerad: 17 juni 2021 klockan 12.04

Utredningen om en ny renskötsellag ska utöver samers rätt ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv för utredningen.

Den nyligen tillsatta utredningen består av en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska lämna ett förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. Utredningen ska redovisa ett delbetänkande senast den 21 november 2022 och slutredovisa uppdraget senast den 20 maj 2025.

Förslag ska vara förenliga med Girjasdomen

Enligt direktiven för utredningen ska de förslag som lämnas vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i den så kallade Girjasdomen i målet mellan Girjas sameby och staten. Enligt domen som kom i januari 2020 har Girjas sameby på grund av urminnes hävd en ensamrätt i förhållande till staten till småviltsjakt och fiske på området.

För svaga direktiv enligt utskottet

Nuvarande utredningsdirektiv har enligt miljö- och jordbruksutskottet skapat en stor osäkerhet hos lokalbefolkningen och andra som i generationer jagat och fiskat i de områden som nu samebyn fått ensamrätt till. Dessa grupper nämns inte i direktiven och inte heller de organisationer som samlar jägare. Direktiven bör också i större grad beakta annan näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism. Utskottet anser att direktiven till den parlamentariska kommittén är alltför svaga på dessa punkter och att nuvarande direktiv riskerar att öka de spänningar som finns istället för att minska dem.

Hänsyn även till lokalbefolkning och övriga svenskar

Sammanfattningsvis anser utskottet att utredningens direktiv ska kompletteras med att förslag ska tas fram som tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid. Detta ska ske i en inkluderande dialog med berörda parter för att hitta en hållbar väg framåt. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget om tillkännagivande kom när utskottet behandlade förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020.

S, V, MP och L reserverar sig mot förslaget

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser enligt en gemensam reservation att det inte behövs något tillkännagivande till regeringen om kompletterande direktiv till utredningen om ny renskötsellag.

Inte heller Liberalerna tycker att ett tillkännagivande om kompletterande direktiv behövs i nuläget. Partiet anser att arbetet med utredningen bör avvaktas.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt är planerad till måndag den 21 juni. Beslut är planerat till tisdag den 22 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU22 Utfodring av vilt

Kontaktperson för media

Kontaktperson är Anna-Lena Kileus, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 43 29, e-post: anna-lena.kileus@riksdagen.se