Aktuellt

Förslag om ja till att Tullverket får utökad möjlighet att ingripa mot brott

Publicerad: 17 juni 2021 klockan 15.34

Tulltjänstemän ska få utökade möjligheter att agera vid misstänkt brottslighet i samband med en tullkontroll. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen i tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att ge Tullverket större befogenheter, ett utökat uppdrag att utföra kontroller samt att överväga om utförsel av smuggelgods ska utgöra ett brott. S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandena.

Tullverket bedriver både kontrollerande och brottsbekämpande verksamhet. Men det händer att tulltjänstemän vid tullkontroller fattar misstanke om brottslighet som de saknar befogenhet att agera på. Med nuvarande regler får de bara ingripa när det bland annat gäller smugglingsbrott som smuggling av narkotika, vapen eller explosiva varor. Vid brott som polisen ansvarar för att utreda får tulltjänstemännen som huvudregel inte ingripa, även om de har möjlighet.

Mot den bakgrunden föreslår regeringen flera lagändringar på området. Förslaget är ett led i regeringens arbete mot den organiserade brottsligheten.

Ska kunna hålla kvar en person eller ett föremål

Justitieutskottet välkomnar regeringens förslag som ger Tullverket ökade möjligheter att motverka kriminella aktiviteter. I korthet innebär förslaget att tulltjänstemän vid ordinarie kontroller ska få möjlighet att ingripa vid ett misstänkt brott även om Tullverket inte får utreda brottet. Det gäller exempelvis vid misstanke om stöldgods, människosmuggling eller penningtvätt.

Som huvudregel ska polisen först godkänna ingripandet. Det krävs dock inte om det till exempel finns en risk att personen försvinner ut ur landet. Då ska tulltjänstemannen kunna gripa personen, hålla ett inledande förhör och omhänderta elektronisk utrustning.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2021.

Vill se ytterligare skärpta regler

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Men samtidigt anser inte utskottet att förslagen räcker för att komma tillrätta med den gränsöverskridande brottsligheten. Enligt utskottet bör därför riksdagen i tre tillkännagivanden uppmana regeringen att

  • skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag om en ny samlad lagstiftning som även ger Tullverket befogenheter att ingripa vid andra tillfällen än vid ordinarie kontroller. Att tulltjänstemännen finns på plats vid landets gränser bör utnyttjas fullt ut enligt utskottet.
  • ge Tullverket ett utökat uppdrag att genomföra kontroller vid utförsel av varor. Detta då verksamheten i dag främst är inriktad på införselkontroller och förslaget inte omfattar utökade möjligheter för utförselkontroller.
  • överväga att klassa utförsel av stöldgods som ett brott enligt smugglingslagen.

Förslagen om tillkännagivanden bygger på förslag i motioner.

S, V och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets tre tillkännagivanden. Enligt partierna behövs inte tillkännagivandet om en ny samlad lagstiftning eftersom regeringen har tillsatt en utredning som ska se över Tullverkets befintliga befogenheter. Partierna vill vänta in den utredningen.

S, V och MP säger också nej till tillkännagivandet om att klassa utförsel av stöldgods som brott. Enligt partierna finns det ingen anledning att klassa utförsel av stöldgods som brott på det sätt som utskottet föreslår.

Partierna säger även nej till ett utökat uppdrag för Tullverket att göra kontroller. Utskottet har ställt sig bakom regeringens förslag om utökade befogenheter för tulltjänstemän och regeringen utreder om Tullverket ska få ytterligare befogenheter, därför saknas det anledning att ta det här initiativet enligt dem.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är tisdagen den 22 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt och i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU37 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Kontaktperson för media

Kontaktperson är Maria Kaiser, föredragande justitieutskottet, telefon: 08- 786 50 61, e-post: maria.kaiser@riksdagen.se