Aktuellt

Ja från finansutskottet till regeringens vårproposition och vårändringsbudget

Publicerad: 10 juni 2021 klockan 14.28

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i vårpropositionen. Utskottet säger också ja till förslagen i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för staten under 2021. Även en extra ändringsbudget med minskade arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2021 får godkänt av utskottet.

I den ekonomiska vårpropositionen lämnar regeringen förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin väntas ta fart under det andra halvåret 2021, både i Sverige och i omvärlden. Sverige väntas dock befinna sig i en lågkonjunktur och de offentliga finanserna bedöms uppvisa underskott både år 2021 och 2022.

Som en följd av de åtgärder som regeringen har vidtagit på grund av coronapandemin försvagas statens och kommunernas sparande 2021. Den offentliga sektorns finansiella sparande avviker tydligt från det så kallade överskottsmålet, som är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Finansutskottet anser att avvikelsen är förenlig med de finanspolitiska reglerna men regeringen måste enligt budgetlagen presentera en plan för hur en återgång till överskottsmålet ska ske.

Finansutskottet håller med regeringen om att den ekonomiska politiken ska inriktas på att fortsätta arbetet med reformer när det gäller klimatförändringar, kunskapsresultat och likvärdighet i skolan, segregation och brottslighet. Omfattande gröna investeringar ska genomföras, välfärden ska fortsätta att stärkas och skatten på jobb och företagande ska sänkas.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till riktlinjer i den ekonomiska vårpropositionen.

Regeringens förslag bygger på det så kallade januariavtalet, det vill säga den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

I reservationer från M, SD, V och KD presenterar partierna alternativa förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken.

Ändringar i statens budget för 2021

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen ändringar i 21 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för år 2021. Regeringens förslag innehåller ytterligare åtgärder för att minska coronapandemins effekter på den svenska ekonomin.

De största utgiftsökningarna är 3,2 miljarder kronor till stöd vid korttidsarbete, 3,0 miljarder till tillfälligt stöd för hyreskostnader, 2,0 miljarder till merkostnader för covid-19-vård och uppskjuten vård, 1,7 miljarder till förstärkta resurser till testning och smittspårning, 1,0 miljarder i bidrag för att upprätthålla kollektivtrafik och 1,0 miljarder kronor till förstärkta resurser för inköp av vaccin.

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen också en lagändring som innebär att det införs ett tillfälligt bidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av coronapandemin. Reglerna om tilläggsbidraget ska börja att gälla den 1 juli 2021 och sluta att gälla den 31 december 2021.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten innebär att statens budgetsaldo och den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med 19,5 miljarder kronor. Ungefär 16,1 miljarder av dessa medel beror på åtgärder med anledning av den pågående coronapandemin.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2021

I en extra ändringsbudget föreslår regeringen vidare en tillfällig ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets början hade fyllt 18 men inte 23 år. För ersättning som betalas ut till unga under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Tanken är att detta ska ge företag i utsatta branscher med många unga anställda under sommaren 2021 en hjälp att behålla eller anställa ung personal.

Lagändringen ska börja gälla den 19 juni 2021 och tillämpas på ersättning som ges under perioden 1 juni–31 augusti 2021. Förslaget innebär att skatteintäkterna minskar med knappt 1,5 miljarder kronor under 2021.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten och den extra ändringsbudgeten.

SD har invändningar mot regeringens förslag i en reservation. M, V och KD förklarar sina ställningstaganden till förslaget i särskilda yttranden.

Kontaktpersoner för media

Camilla Holmén, utskottsråd finansutskottet, telefon 08-786 43 42, e-post camilla.holmen@riksdagen.se.

Cecilia Renmyr, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 43 40, e-post cecilia.renmyr@riksdagen.se.

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Preliminär dag för debatt och beslut är onsdagen den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken (publiceras 11 juni) 

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU21 Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 (publiceras 11 juni)