Aktuellt

Justitieutskottet säger nej till regeringens förslag om vapendirektivet

Publicerad: 21 januari 2021 klockan 11.31

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag. Bland annat anser utskottet att regeringens förslag går längre än vad som egentligen krävs enligt direktivet. S och MP reserverar sig mot utskottets förslag. Utskottet vill också att riksdagen ska komma med två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Flera partier har invändningar mot utskottets förslag om tillkännagivanden.

I maj 2017 antog EU ett direktiv för att skärpa de vapenregleringar som redan fanns på plats i EU:s vapendirektiv. Huvudsyftet med det nya direktivet var att motverka att skjutvapen missbrukas genom att de används i brottslig verksamhet. I oktober 2020 kom regeringen med ett förslag om hur detta så kallade ändringsdirektiv ska införas i svensk lag.

Bland annat föreslår regeringen att vissa löstagbara magasin ska regleras i vapenlagen, att kraven på märkning och registrering utökas samt att vapenmäklarverksamhet regleras på samma sätt som vapenhandlarverksamhet. Regeringen föreslår även lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare.

Utskottet anser att förslaget går längre än vad som krävs

Justitieutskottet håller med regeringen om vikten att bekämpa illegal vapenhantering men anser att regeringen i vissa delar av förslaget går längre än vad ändringsdirektivet kräver. Det gäller bland annat förslaget om att reglera vissa löstagbara vapenmagasin. Utskottet befarar också att reglerna kan bidra till att försvåra för lagliga vapeninnehavare, som jägare och sportskyttar, utan att komma till rätta med den illegala vapenhanteringen. Därför anser utskottet att riksdagen ska säga nej till de lagändringar som regeringen föreslår för att genomföra ändringsdirektivet i svensk rätt.

Direktivet ska införas på en faktisk miniminivå

Utöver att föreslå nej till regeringens förslag vill utskottet även att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden till regeringen. Det ena är direkt kopplat till vad utskottet anför om att regeringens förslag går längre än vad ändringsdirektivet kräver. Utskottet understryker att införandet av direktivet bör göras på en faktisk miniminivå och föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen att det fortsatta arbetet ska syfta till det.

Tidsbegränsade licenser bör avskaffas

Utskottet ser också ett behov av att avskaffa systemet med tidsbegränsande licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Den rådande ordningen är att licenser för den typen av vapen måste förnyas vart femte år. Precis som i frågan om löstagbara magasin finns här en farhåga från utskottets sida om att merarbetet för lagliga vapeninnehavare och myndigheter inte kan vägas upp av nyttan. Dessutom bedömer utskottet att de övriga kontrollmetoder som redan finns på plats är tillräckliga för att uppfylla EU:s krav.

Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande om att regeringen under 2021 ska återkomma med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen.

Flera partier reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot att utskottet föreslår nej till regeringens förslag. Partierna håller bland annat inte med om att en reglering av vissa vapenmagasin skulle vara att gå längre än direktivet kräver.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att ändringsdirektivet ska genomföras på en faktisk miniminivå. Partierna utgår från att regeringen ser till att genomförandet inte går längre än direktivet kräver och ser därför inte något skäl för ett tillkännagivande.

Slutligen reserverar sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet mot förslaget till tillkännagivande om att avskaffa tidsbegränsningen för licenser för helautomatiska vapen och handeldvapen. Partierna pekar på att dessa typer av vapen har bedömts som speciellt stöldbegärliga och farliga och tycker därför att det är befogat med en kontinuerlig kontroll av just de licenserna.

Kontaktperson för media

Erik Öström, föredragande justitieutskottet, telefon: 08-786 48 28, e-post: erik.ostrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU11 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (publiceras 22 januari)