Aktuellt

Extra ändringsbudget: Förslag om ökade medel för ersättning till egenföretagare och andra åtgärder

Publicerad: 22 september 2020 klockan 12.03

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder för att lindra samhällseffekterna av det nya coronaviruset. Bland annat föreslås ökade medel som ska möjliggöra ett nytt ekonomiskt stöd till egenföretagare och en förlängning av omställningsstödet till företag, ökat ekonomiskt stöd till idrotts- och kulturverksamheter samt för att förlänga vissa tillfälliga åtgärder på sjukförsäkringsområdet. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Spridningen av covid-19 bedöms även fortsättningsvis få stora konsekvenser för samhället och den ekonomiska tillväxten. Därför föreslår regeringen nya åtgärder inom ramen för en tionde extra ändringsbudget för 2020. Finansutskottet delar regeringens bedömning att det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder så snart som möjligt.

Ekonomiskt stöd till egenföretagare

Regeringen vill införa ett nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare, alltså egenföretagare som driver enskilda firmor, vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19. Regeringen föreslår därför ett nytt anslag på 3,5 miljarder kronor 2020. Länsstyrelserna avses få i uppgift att informera om, handlägga, fatta beslut om och kontrollera utbetalningar av det nya stödet.

Förlängda åtgärder för företag och inom sjukförsäkringsområdet

Regeringen anser också att omställningsstödet till stöd för företag behöver utökas till att även omfatta företag som fått en minskad nettoomsättning för maj respektive juni och juli 2020 i förhållande till motsvarande månader 2019. Av det skälet föreslår regeringen ökade anslag på 7 miljarder kronor 2020.

Regeringen avser även att förlänga vissa tillfälliga åtgärder på sjukförsäkringsområdet till och med december 2020. Det gäller exempelvis ett slopat karensavdrag, ett slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden, att staten ersätter arbetsgivares kostnader för sjuklön över normalnivån samt kompensation till egenföretagare för de första 14 dagarna i sjukperioden. Ökade medel på 3,9 miljarder kronor 2020 föreslås med anledning av detta.

Ekonomiskt stöd till idrotts- och kulturverksamhet

Regeringen konstaterar att spridningen av covid-19 medför fortsatt negativa ekonomiska konsekvenser för kulturverksamheter och kulturskapare i hela landet. För att mildra konsekvenserna, stödja omställning och underlätta uppstart föreslår regeringen ett ökat stöd på 2,7 miljarder kronor till idrotts- och kulturverksamheter.

Utgifterna ökar med 17,2 miljarder kronor

Regeringens åtgärdsförslag innebär att statens utgifter ökar med totalt 17,2 miljarder kronor 2020. Det mesta av summan finansierar omställningsstödet till företag och det nya stödet till egenföretagare.

SD, V och KD reserverar sig

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna välkomnar i stora delar regeringens förslag men lämnar synpunkter i tre reservationer.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna anser att omfattningen för vissa av åtgärderna i förslaget bör utvärderas. Vänsterpartiet anser att riksdagen bör säga nej till det utökade omställningsstödet till företag.

Kontaktpersoner för media

Dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker onsdag 23 september. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset.