Aktuellt

Utskott vill se nya regler för skyddsjakt på varg

Publicerad: 19 november 2020 klockan 15.32

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. S, V, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag om skyddsjakt på varg rör flera aspekter av skyddsjakten, dels förändrade rekommendationer kring jakten, dels frågor om bland annat ansvar och sekretess.

Tillstånd för skyddsjakt ska kunna gälla ett helt revir

En del i utskottets förslag är att Naturvårdsverket ska få i uppdrag att ta fram nya rekommendationer som gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir. Rättsligt är det möjligt redan i dag men regelverket tillämpas inte på det viset. Miljö- och jordbruksutskottet anser därför att det behövs en ny praxis och nya rekommendationer.

Utskottet vill också uppmana regeringen att se till att det blir tryggare, enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt, så att tillståndet finns på plats tillräckligt snabbt för att exempelvis hindra nya angrepp.

Vidare ser utskottet att det finns behov av att se över sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt. Den som ansöker om och utför skyddsjakt eller utför licensjakt ska kunna få sina personuppgifter sekretessbelagda.

Det behövs fler utbildade besiktningshundar

Som en fjärde uppmaning till regeringen föreslås att staten ska ta ett större ansvar för skyddsjakten. Enligt regelverket kan länsstyrelser ta både initiativ och ekonomiskt ansvar för skyddsjakten men det varierar kraftigt mellan länsstyrelserna hur reglerna tillämpas.

Slutligen ser miljö- och jordbruksutskottet ett behov av fler certifierade hundar till besiktningspersonerna som säkerställer när det skett ett vargangrepp. Därför vill utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att utreda förutsättningarna för att bekosta hundarnas utbildning genom viltskadeanslaget.

Utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Flera partier reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget och anser inte att riksdagen ska göra något tillkännagivande till regeringen. Partierna menar bland annat att gällande lagar är tillräckliga och att flera av förslagen måste lösas i en budgetprocess.

Även Vänsterpartiet invänder mot förslaget i en reservation. Delvis för att partiet anser att flera av frågorna hör till budgetarbetet, men också för att de ser en risk i att vargar som inte varit upphov till någon skada blir skjutna.

Liberalerna reserverar sig också mot förslaget, och anger som argument bland annat en risk för att genetiskt viktiga vargar skjuts. Partiet ser också ett behov av att titta på alternativa åtgärder till skyddsjakt.

Kontaktperson för media

Sigrid Malmström, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 58 23, e-post: sigrid.malmstrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker 26 november.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg (publiceras den 23 november)