Aktuellt

Utskott föreslår ja till nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Publicerad: 19 november 2020 klockan 12.12

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men vill också se vissa kompletteringar till förslaget för att underlätta kontrollprocessen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

Företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet måste enligt säkerhetsskyddslagen se till att verksamheten har ett fullgott säkerhetsskydd, bland annat inom informationssäkerhet. Däremot finns i dag inga lagkrav på kontroll av säkerhetsskyddet i samband med att verksamheten byter ägare.

Nya krav på säljaren

Flera myndigheter har uttryckt att bristen på reglering leder till risker när bland annat utländska köpare tar över känslig infrastruktur och teknologi i Sverige. Under coronapandemin har det i olika sammanhang uppmärksammats att företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan vara särskilt utsatta för uppköpsförsök.

Mot den bakgrunden har regeringen nu föreslagit flera åtgärder för att minska risken att säkerhetskänslig verksamhet hamnar i orätta händer. Åtgärderna innebär ett antal krav som riktas mot verksamhetsutövaren, det vill säga säljaren.

Bland annat blir verksamhetsutövaren skyldig att pröva lämpligheten i försäljningen och att samråda med en myndighet som i yttersta fall kan förbjuda försäljningen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2021.

Justitieutskottet vill underlätta kontrollprocessen

Justitieutskottet håller med regeringen om att en bättre kontroll behövs och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Men utskottet ser också ett behov av att underlätta för verksamhetsutövaren under kontrollprocessen och föreslår därför att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

Det ena tillkännagivandet som föreslås innebär att samrådsmyndighetens handläggningstid ska tidsbegränsas, vilket leder till ökad förutsebarhet för de inblandade aktörerna.

Det andra tillkännagivandet handlar om att verksamhetsutövaren ska få stöd i form av dialog med samrådsmyndigheten och vägledning, exempelvis i form av generella riktlinjer, för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

Samtliga partier står bakom regeringens förslag och utskottets förslag till tillkännagivanden men Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har lämnat synpunkter i reservationer som rör bland annat hur förslaget förhåller sig till kringliggande lagstiftning.

Kontaktperson för media

Rebecca Hellgren, föredragande justitieutskottet, telefon: 08-786 55 92, e-post: rebecca.hellgren@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker 25 november.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (publiceras den 20 november)