Aktuellt

Finansutskottet föreslår ja till nya regler för korttidsarbete

Publicerad: 30 mars 2020 klockan 16.34

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020. Förslaget innebär bland annat att staten tillfälligt tar en större del av kostnaden för korttidsarbete och tar över sjuklöneansvaret i två månader. Karensavdraget slopas tillfälligt och kommuner och regioner kompenseras för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården.

Finansutskottets förslag syftar till att dämpa effekterna i samhället av det nya coronaviruset.

Staten ska tillfälligt ta större del av kostnaden för korttidsarbete

Regeringen föreslår ett nytt system för stöd till de företag som har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och som därför behöver korttidspermittera personal. Under 2020 höjs tillfälligt statens andel av kostnaderna från en tredjedel till tre fjärdedelar. Finansutskottet välkomnar regeringens förslag, men anser att även verksamheter som i huvudsak är finansierade av allmänna medel, och familjeföretag med anställda familjemedlemmar bör omfattas av reglerna. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 7 april och tillämpas från den 16 mars 2020.

Finansutskottet understryker att det inte kan anses försvarligt att de företag som tar emot statligt stöd för korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar.

Förändringar för karensdag, smittbärarpenning och studiemedel

Finansutskottet ställer sig även bakom regeringens förslag om ytterligare förändringar med anledning av coronaviruset. Det handlar bland annat om att 

  • kommuner och regioner får kompensation för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården
  • karensavdraget slopas
  • berörda statliga myndigheter får tillskott
  • anslaget för smittbärarpenning höjs
  • staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
  • det införs en möjlighet för regeringen att ändra reglerna för studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet.

Enligt förslaget ska de flesta av lagändringarna börja gälla den 7 april 2020.

Räntan för skatteanstånd bör sänkas

Finansutskottet anser att räntan för de företag som får anstånd på att betala in sin skatt är för hög. Räntan är i dag ca 6,6 procent. Utskottet anser att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att sänka räntan, och vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Effekterna på statens budget är osäkra

Regeringens förslag innebär att anslagen på statens budget ökar med 12,9 miljarder kronor för 2020. Givet det snabbt föränderliga ekonomiska läget är dock beräkningen av effekterna på statens budget mycket osäkra. Finansutskottet konstaterar bland annat att kostnaderna för korttidsarbete sannolikt kommer att vara flera gånger högre än beräkningarna i regeringens förslag. Utskottet anser att vi befinner oss i ett exceptionellt läge och att åtgärderna trots det måste genomföras.

Kontaktperson för media

Camilla Holmén, utskottsråd i finansutskottet, telefon 08-786 43 42, e-post: camilla.holmen@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdag den 2 april.

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU51 Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter