Aktuellt

Simulatortest vid synfältsdefekter bör återinföras

Publicerad: 4 juni 2020 klockan 14.45

Möjligheten till simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekter bör återinföras. Dessutom bör ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter utredas. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Synfältsdefekter är synproblem där vissa delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner, vilket kan påverka körförmågan negativt och därför leda till att körkortet återkallas. Transportstyrelsen, den myndighet som bedömer om en förare uppfyller de medicinska kraven för att få framföra ett fordon, kan medge undantag om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Ingen möjlighet att testa körförmågan vid synfältsdefekt

I dagsläget finns det i Sverige inte möjlighet för personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekt att få sin körförmåga bedömd. Det beror på att körkortslagen inte tillåter körprov på väg för personer med synfältsdefekter eftersom dessa personer inte kan beviljas ett körkortstillstånd. Tidigare kunde dessa personer testa körförmågan i en särskild körsimulator vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Den möjligheten pausades 2018 för att ge utrymme för en utvärdering och i april 2020 beslutade Transportstyrelsen att inte längre väga in godkänd körning i simulatorn vid bedömning av körförmågan hos dessa personer. Beslutet baseras bland annat på att körsimulatorn inte jämförts med körning på väg och att testscenariot i simulatorn är begränsat.

Körbeteende kan kompensera synfelet

Trafikutskottet anser att situationen är mycket problematiskt bland annat eftersom forskning visar att personer med synfältsdefekter, genom sitt körbeteende, kan kompensera för sitt synfel och fortsätta att köra på ett trafiksäkert sätt. Enligt utskottet ska de som fortfarande kan köra bil på ett trafiksäkert sätt ha möjlighet att göra det. Enligt utskottet behövs det därför en metod med tillräcklig validitet och reliabilitet för att avgöra om förare med synfältsdefekter lever upp till de trafikmedicinska kraven för att få fortsätta att köra bil.

Mot denna bakgrund föreslår trafikutskottet att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att i ett första steg återinföra möjligheten att använda ett simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall och att utreda ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter.

Förslaget om tillkännagivande kom när trafikutskottet behandlade cirka 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet och tidsomställning från den allmänna motionstiden 2019/20. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

S och MP reserverar sig

Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därför mot förslaget om tillkännagivande. Partierna tycker förvisso att personer med synfältsdefekter som fortfarande kan köra bil på ett trafiksäkert sätt ska få göra det. Partierna anser dock att det i nuläget inte finns skäl till ett tillkännagivande, bland annat eftersom Transportstyrelsen arbetar med att revidera föreskrifterna om de trafikmedicinska synkraven, däribland synfältskraven.

Kontaktperson för media

Nina Liljeqvist, föredragande trafikutskottet, telefon: 08-786 61 05, e-post: nina.liljeqvist@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Preliminär dag för debatt och beslut är onsdag den 10 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets bet 2019/20:TU14: Trafiksäkerhet (publiceras 5 juni)