Aktuellt

Forskningsöversikt: Hur påverkar cyberhot, fintech och klimatförändringar den finansiella stabiliteten?

Publicerad: 28 januari 2020 klockan 09.00

En ny rapport pekar på att cyberriskerna innebär det största hotet mot den finansiella stabiliteten. Finansutskottet har genomfört en översikt av hur cyberhot, fintech, det vill säga finansiell teknik, och klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten i framtiden.

Översikten beskriver forskning, aktörer och initiativ. Arbetet har styrts av finansutskottet arbetsgrupp för forsknings- och framtidsfrågor.

Ny teknik – både ett hot och en tillgång

Enligt rapporten innebär cyberriskerna det största hotet mot den finansiella stabiliteten. Antalet angrepp ökar, brottsligheten blir mer avancerad och konsekvenserna av en attack kan bli omfattande och sprida sig snabbt till systemnivå.

Fintech tros bland annat kunna leda till ökat risktagande, större svängningar och försvårad tillsyn. Fintech skulle samtidigt kunna påverka stabiliteten positivt, till exempel genom att ny teknik leder till effektiviseringar och ökad konkurrens. Det ger i sin tur bättre finansiella tjänster. Ett annat exempel är att den nya tekniken kan användas för att automatisera och påskynda företagens rapportering och myndigheternas tillsyn, vilket är gynnsamt för stabiliteten.

Cyberrisker är inte enbart kopplade till den ökade användningen av finansiell teknik men den tekniska utvecklingen gör det finansiella systemet ännu mer beroende av ett fåtal tredjepartsleverantörer och ännu mer sammanflätat, vilket ökar sårbarheten och risken för spridning. Samtidigt kan fintech bidra med tekniska lösningar för att förstärka cybersäkerheten.

Klimatrelaterade katastrofer kan minska finansiella tillgångar

Enligt rapporten är det svårt att bedöma hur klimatförändringar kan komma att påverka den finansiella stabiliteten. Finansiella institut kan påverkas av förändringarna dels genom att tillgångar förstörs av klimatrelaterade katastrofer, dels genom att värdet på tillgångar minskar i samband med övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Förändringstakten tros vara avgörande för hur stor påverkan blir på stabiliteten.

Dokument

Hur påverkas den finansiella stabiliteten av cyberhot, fintech och klimatförändringar?

Kontaktpersoner för media

Elisabeth Johansson, föredragande, telefon 08-786 40 27, e-post elisabeth.johansson@riksdagen.se

Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare, telefon 08-786 43 78, e-post anna.wagman.karing@riksdagen.se.

Ledamöter

Finansutskottets arbetsgrupp för forsknings- och framtidsfrågor har följande ledamöter:

  • Eva Lindh (S)
  • Mattias Karlsson (M)
  • Charlotte Quensel (SD)
  • Ulla Andersson (V)