Aktuellt

Förslag för att motverka osakliga könsskillnader

Publicerad: 14 februari 2020 klockan 13.04

Regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp utfärdade läkarintyg för män och kvinnor. Dessutom bör regeringen tillsätta en utredning för att minska osakliga könsskillnader vid sjukfrånvaro. Det tycker socialförsäkringsutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kvinnor är mer sjukskrivna än män, vilket har ökat sedan 80-talet. Riksrevisionen har granskat om skillnader i läkares bedömning av patienters behov av sjukskrivning kan vara en bidragande orsak. Granskningen visar att för personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa är kvinnor sjukskrivna cirka 30 procent mer än män, även om de har samma arbetsförmåga. Skillnaderna är extra tydliga bland patienter som är 31–40 år, inte har barn, är högutbildade med relativt hög inkomst och som arbetar i mansdominerade branscher.

Regeringen arbetar för att minska kvinnors högre sjukfrånvaro men utskottet ser att det behöver göras mer för att komma till rätta med problemet med osakliga könsskillnader.

Olika insatser behövs

En del av problemet kan bero på läkares bristande kunskaper om patienternas arbetssituation och en osäkerhet vid bedömning av arbetsförmågan vid psykisk ohälsa. Utskottet betonar därför att hälso- och sjukvården och läkarna har ett stort ansvar för att minska skillnaderna.

Enligt utskottet bör regeringen ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp utfärdade läkarintyg för att kunna upptäcka systematiska skillnader. Dessutom bör regeringen tillsätta en utredning i syfte att motverka omotiverade könsskillnader vid sjukskrivningar.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Förslaget bygger på motioner från Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

S, V och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker inte att ett tillkännagivande behövs eftersom det redan pågår ett omfattande arbete på området.

Kontaktperson för media

Kerstin Stridsberg, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 56 23, e-post kerstin.stridsberg@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag 19 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU13 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro