Aktuellt

Förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer och höjda åldersgränser i pensionssystemet

Publicerad: 8 oktober 2019 klockan 11.25

Höjd garantipension, förändringar i bostadstillägget för pensionärer och höjda åldersgränser i pensionssystemet, det är några av regeringens förslag utifrån Pensionsgruppens överenskommelse. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. SD och V har invändningar mot förslagen.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om förbättrat grundskydd, för att förbättra situationen för de pensionärer som har det sämst ställt ekonomiskt. Enligt utskottet gynnar förslaget främst kvinnor, ofta äldre och ensamstående.

Förslagen innebär bland annat att:

  • Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla med garantipension. 
  • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad. 
  • En likabehandling av inkomster som kommer från eget arbete införs vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer.
  • Det införs ett fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet om 24 000 kronor per år.

Ålderspension tidigast från 62 års ålder och riktålder för pension

Regeringen föreslår samtidigt förändringar i pensionssystemet. Regeringen föreslår att åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut höjs från 61 till 62 års ålder, samt att rätten till förlängd arbetsskadelivränta och skyddet för sjukpenninggrundande inkomst förlängs till 68 år.

Regeringen föreslår också att det införs ett nytt begrepp i socialförsäkringsbalken; riktålder för pension. I och med att vi lever längre ska riktåldern ersätta den norm som finns idag om att gå i pension vid 65 års ålder och ersätta den 65-årsgräns som idag finns i många socialförsäkringar och andra förmåner. Riktåldern ska istället vara ett riktmärke för när en person kan gå i pension och vissa förmåner och beräkningar i socialförsäkringen ska vara knutna till riktåldern. Regeringen ska återkomma med förslag till lagstiftning om vilka förmåner och beräkningar som ska vara knutna till riktåldern och hur de kan utformas.

De föreslagna lagändringarna bygger på Pensionsgruppens överenskommelse i december 2017. Vissa av lagändringarna föreslås gälla från 1 december 2019 och andra från 1 januari 2020.

SD och V har invändningar mot regeringens förslag

Sverigedemokraterna är emot förslaget om höjda åldersgränser i pensionssystemet och vill istället ha en flexibel pensionsålder, eftersom förutsättningarna ser olika ut för personer beroende på deras yrke och kön. Partiet anser att riksdagen bör säga ja till förslaget om att förlänga rätten till arbetsskadelivränta och skyddet för sjukpenninggrundande inkomst till 68 år.

Vänsterpartiet är positivt till förslaget om höjd garantipension, men anser att garantipensionen istället bör höjas med 1 000 kronor per månad och anser därför att riksdagen bör säga nej till förslaget. Vänsterpartiet anser också att riksdagen bör säga nej till förslaget om höjd åldersgräns i pensionssystemet och införandet av en riktålder, bland annat eftersom många redan i dag inte klarar av att arbeta till pensionsåldern.

Kontaktperson för media

Maria Norberg, föredragande i socialförsäkringsutskottet, telefon: 08-786 46 18, e-post: maria.norberg@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdagen den 16 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument