Aktuellt

Förslag att höja säkerhetskraven på ny trådlös digital infrastruktur

Publicerad: 20 november 2019 klockan 09.50

Det bör bli möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det anser trafikutskottet. Utskottet anser också att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Säpo och Försvarsmakten ska kunna överklaga tillstånd att använda radiosändare till regeringen. S, C, V och MP har invändningar i en reservation.

Det svenska samhället är i allt större utsträckning beroende av teknik som är uppkopplad till internet via trådlös digital infrastruktur. I takt med att till exempel 5G-tekniken införs, som innebär att data kan föras över betydligt snabbare, kommer det som brukar kallas ”sakernas internet” att öka ytterligare och leda till att miljarder objekt inom olika delar av samhället kopplas ihop. Det innebär att många samhällskritiska tjänster kommer att vara beroende av den trådlösa digitala infrastrukturen. Därför blir det viktigt att denna infrastruktur kan skyddas, för att värna människors integritet och undvika hot mot landets säkerhet.

Nya krav för tillstånd att använda radiosändare

För att öka säkerheten föreslår regeringen förändringar i lagen om elektronisk kommunikation och i offentlighets- och sekretesslagen. I och med förändringarna blir det möjligt att sätta upp villkor som behöver uppfyllas för att få tillstånd att använda radiosändare, till exempel när 5G-nät byggs ut i landet. Dessutom ska villkoren i ett tillstånd kunna ändras eller tillståndet kunna återkallas om tillståndshavaren har orsakat eller kan antas orsaka Sverige skada. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Säpo och Försvarsmakten bör kunna överklaga tillstånd till regeringen

Trafikutskottet anser också att regeringen bör se över möjligheten att göra det möjligt för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att kunna överklaga beviljade tillstånd eller återkalla tillstånd när det är motiverat utifrån Sveriges säkerhet, och att det då ska vara regeringen som avgör frågan. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet motsätter sig tillkännagivandet och anser att den nuvarande ordningen bör behållas eftersom överklaganden också kommer att kunna gälla frågeställningar som inte berör Sveriges säkerhet. Med de nuvarande reglerna ska alla överklaganden av beslut att bevilja eller återkalla tillstånd för radiosändare prövas av en förvaltningsdomstol.

Kontaktperson för media

Mathias Henricson, föredragande i trafikutskottet, telefon: 08-786 50 35, e-post: mathias.henricson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdagen den 27 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (publiceras 22 november)