Aktuellt

Tydligare regler och skärpta straff för forskning som bryter mot etikreglerna

Publicerad: 15 november 2019 klockan 13.14

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tydligare regler för hur forskning ska etikprövas, och skärpta straff för forskning som bryter mot reglerna.

Regeringen föreslår att de etiska regler som gäller för forskning som avser människor ska bli tydligare. Syftet är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Reglerna gäller bland annat forskningshuvudmannen, som är den fysiska eller juridiska person som driver den verksamhet där forskningen utförs. Det kan till exempel vara ett universitet, landsting, myndighet eller ett privat företag.

En av förändringarna i förslaget är att en forskningshuvudman ska vara skyldig att ta till åtgärder för att se till att den egna verksamheten endast bedriver forskning som har fått ett etikgodkännande, och att forskningen lever upp till villkoren i godkännandet. I de fall då flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma forskningsprojekt ska de gemensamt se till att en av dem ansöker om etikprövning hos Etikprövningsmyndigheten för allas räkning och sedan informerar de övriga om myndighetens beslut. 

Regeringen föreslår också att lägsta straffet för den som med uppsåt bedriver forskning utan ett etikgodkännande ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i två år. Samma straffskala ska gälla för de forskningshuvudmän som har brustit i sitt ansvar att förebygga att den egna institutionen bedriver forskning utan etikgodkännande. Även brott mot etikprövningslagen som begås av grov oaktsamhet ska vara straffbara.

Lagändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Kontaktperson för media

Mimmi Lapadatovic, föredragande i utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 39, e-post: mimmi.lapadatovic@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdagen den 21 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU4 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff