Aktuellt

Nya regler kring vittnen bör införas för att bekämpa den grova brottsligheten

Publicerad: 28 mars 2019 klockan 15.24

Justitieutskottet anser att regeringen bör utreda ett antal frågor om vittnen. Ett system med så kallade kronvittnen och möjligheten att vittna anonymt bör utredas. Även arbetet med vittnesskydd bör förstärkas. Utskottet vill därför att riksdagen riktar tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om detta.

Justitieutskottet anser att det är mycket angeläget att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. En avgörande del av detta är att kunna genomföra rättegångar på ett effektivt och rättssäkert sätt och att vittnen kan och vågar vittna. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar tre stycken tillkännagivanden till regeringen om att se över lagstiftningen kring vittnen.

Ett system med kronvittnen bör utredas

I brottsmål med kopplingar till organiserad brottslighet finns ofta betydande bevisproblem. En anledning är att personer som kommit i kontakt med denna typ av brottslighet vare sig vågar eller vill berätta. Därför bör regeringen överväga att införa ett system med så kallade kronvittnen. Det innebär att man inför en möjlighet till viss strafflindring för en person som döms för brott förutsatt att han eller hon medverkar vid utredning kring andra personers brottslighet. Det skulle skapa incitament för personer som ingår i kriminella nätverk att vittna mot de kriminella ledargestalterna.

Möjligheten att vittna anonymt bör utredas

Idag är det som huvudregel inte tillåtet att vittna anonymt i en domstol. Bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten är beroende av att vittnen vågar medverka i rättsprocesserna, vilket inte alltid är fallet. Regeringen bör därför utreda möjlighet till anonymitet i domstol vid allvarlig brottslighet, till exempel när det finns allvarliga hot från gäng.

Arbetet med vittnesskydd bör förstärkas

Det förekommer att den som anmäler ett brott eller vittnar utsätts för hot och våld. Arbetet med vittnesskydd bör därför förstärkas. Den långsiktiga målsättningen ska vara att alla vittnen kan lita på det skydd som samhället erbjudet.

Två ytterligare tillkännagivanden om processrättsliga frågor

Justitieutskottet föreslår även att riksdagen riktar tillkännagivanden till regeringen om att ta bort tillståndskravet för polisens kameraövervakning och att se över regelverket för förundersökningsbegränsning.

S, C, V och MP har reservationer mot förslagen

S, C, V och MP reserverar sig mot förslaget om kronvittnen. De anser att nackdelarna överväger de eventuella fördelar som ett sådant system kan föra med sig. Samma partier reserverar sig också mot förslaget om anonyma vittnen eftersom det redan pågår arbete på flera håll om att förbättra säkerheten och tryggheten för vittnen. S, V och MP reserverar sig även mot förslaget om förundersökningsbegränsning och V reserverar sig mot förslaget om slopat tillståndskrav för polisens kameraövervakning.

Kontaktperson för media

Maria Kaiser, föredragande Justitieutskottet, telefon: 08-786 62 89, maria.kaiser@riksdagen.se

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdag 3 april

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU12 (publiceras 29 mars)