Aktuellt

Regeringen bör införa licensjakt på säl

Publicerad: 26 mars 2019 klockan 13.57

Regeringen bör göra det möjligt att jaga säl genom licensjakt samt modernisera lagarna om genetiskt modifierade organismer, GMO. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta.

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2018. Bland annat vill utskottet att regeringen inför licensjakt på säl. Anledningen är att det ökande antalet sälar hotar fiskbestånden i Östersjön. Sälen orsakar också stora skador på kustfisket och förstör fiskeredskap. Detta leder till stora kostnader för yrkesfiskarna, som redan är hårt pressade. Den möjlighet till skyddsjakt på säl som idag är tillåten har visat sig vara svår att utnyttja fullt ut.

Enligt utskottet kan licensjakt på säl i dagsläget införas utan att sälarnas bevarandestatus hotas. Utskottet vill därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Förslagen om att införa licensjakt på säl finns i motioner från M, SD, C och KD. S, V, L och MP har reserverat sig mot förslaget med motiveringen att det istället bör bli lättare att använda sig av den befintliga möjligheten till skyddsjakt av säl.

Vill att regeringen moderniserar regelverket avseende genteknik

Miljö- och jordbruksutskottet har även behandlat motioner om modernisering av lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer, GMO. Enligt EU-regelverket måste all GMO-verksamhet i Sverige ha tillstånd. Syftet med reglerna är bland annat att se till att inga genetiskt modifierade livsmedel eller foder som släpps ut på EU:s marknad är hälsoskadliga för människor, djur eller för miljön.

Utskottet anser att det viktiga är att ta ställning till eventuella miljö- och hälsoeffekter av GMO, inte själva förädlingsmetoden. Dagens regler innebär att växtsorter som framställts genom traditionell växtförädling kan vara tillåtna, medan genmodifierade växter med samma egenskaper inte är det. Utskottet anser att utvecklingen av nya växtsorter genom genteknik kan ge bättre skördar och är viktig för lantbrukets utveckling. De vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att modernisera lagstiftningen om genteknik och göra den teknikneutral. Förslagen om modernisering av genteknik bygger på motioner från M, SD, C och L.

S, V och MP har dock reserverat sig mot förslaget och anser att det inte finns orsak eller möjlighet att förändra lagstiftningen.

Nej till övriga motioner

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om naturvård, skydd av områden och biologisk mångfald, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår.

Kontaktperson för media

Sigrid Malmström, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 58 23, e-post sigrid.malmstrom@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag 3 april.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU9 (publiceras 29 mars)