Aktuellt

Ett nationellt säkerhetsråd för krisledning bör inrättas

Publicerad: 10 maj 2019 klockan 10.33

Regeringen bör göra en översyn av den centrala krisledningsorganisationen med målet att inrätta ett nationellt säkerhetsråd för krisledning vid Statsrådsberedningen. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande om det till regeringen.

Sveriges krisberedskap bygger på ansvarsprincipen. Det innebär att den myndighet som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden även har det under en kris. Katastrofkommissionen som granskade krishanteringen efter tsunamikatastrofen 2004 fann dock att det finns vissa svagheter med ansvarsprincipen. Bland annat kan signaler från en myndighet som inte förmår att lösa en kris på egen hand dröja. Katastrofkommissionen kom fram till att närhet till statsministern är viktigt för att ge krisledningen auktoritet i förhållande till fackdepartementen inom Regeringskansliet.

Om ett nationellt säkerhetsråd för krisledning fanns vid Statsrådsberedningen skulle krisledningen få en tydligare ställning högt upp i hierarkin, anser konstitutionsutskottet. Det nya nationella säkerhetsrådet bör ledas av statsministern och vara knutpunkten i den centrala krisledningsorganisationen. Rådet bör ha som uppgift att arbeta med frågor som rör rikets säkerhet i bred bemärkelse. Det bör också fånga upp strategiska säkerhetsfrågor som inte naturligt hör hemma på ett enskilt fackdepartement.

S, V och MP har en reservation

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget eftersom de anser att det är regeringens uppgift att avgöra hur Regeringskansliet ska vara organiserat.

Kontaktperson för media

Lars Widlund, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon 08-786 42 70, e-post lars.widlund@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag den 15 maj.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU28 Offentlig förvaltning