Aktuellt

Parlamentarisk kommitté bör se över och stärka äganderätten

Publicerad: 11 juni 2019 klockan 16.17

Konstitutionsutskottet anser att en parlamentariskt sammansatt kommitté bör se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Konstitutionsutskottet anser att det är betydelsefullt att samhället värnar äganderätten och att markägare så långt som möjligt bör få bestämma över sin egendom. Beslut som rör exempelvis skydd av värdefulla områden, arter och ekosystem bör bygga på samarbete med markägare och respekt för äganderätten. Med stärkt egendomsskydd säkras Sveriges viktiga naturtillgångar och en omställning till ett mer hållbart samhälle, enligt utskottet.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om fri- och rättighetsfrågor. Bakom förslaget står en motion från M, C, KD och L. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ämnet.

S, V och MP anser att dagens bestämmelser om äganderätten är väl avvägda

S, V och MP reserverar sig mot förslaget. De anser att regeringsformens bestämmelser om äganderätt är väl avvägda och att eventuella överväganden om förändringar av det nuvarande skyddet bör göras inom ramen för en övergripande grundlagsöversyn.

Kontaktperson för media

Annika Waller, biträdande kanslichef konstitutionsutskottet, telefon: 08- 786 42 55 annika.waller@riksdagen.se

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt 17 juni och beslut 18 juni

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU27: Fri- och rättigheter, m.m.