Aktuellt

Regeringen bör öka takten i arbetet med enklare regler för yrkesfisket

Publicerad: 5 februari 2019 klockan 11.33

Regeringen bör fortsätta och intensifiera arbetet för att förenkla reglerna som gäller det svenska yrkesfisket, där det småskaliga kustfisket ingår. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2018. Flera förslag i motionerna handlar om att förenkla reglerna för det svenska yrkesfisket, inklusive det småskaliga kustfisket. I utskottet finns en bred enighet om att det är viktigt att arbeta för att minska det administrativa krånglet för de svenska yrkesfiskarna.

Miljö- och jordbruksutskottet är positivt till det arbete som pågår inom regeringen och den ansvariga myndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, för att förenkla för fisket bland annat när det gäller tillstånd och digitalisering. Dock upplevs reglerna fortfarande som betungande för fiskerinäringen och utskottet anser att det är viktigt att arbetet med att förenkla reglerna och minska den administrativa bördan intensifieras. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att detta bör vara en central del av fiskeripolitiken.

Förslagen om att förenkla reglerna för det svenska yrkesfisket och småskaliga kustfisket finns i motioner från M, C och KD. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de andra frågor som motionerna tar upp.

Kontaktperson för media

Nina Liljeqvist, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 53 30, e-post nina.liljeqvist@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 februari.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU3 Fiskeripolitik (publiceras 8 februari)