Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Regeringen bör stärka kraven i sjukskrivningsprocessen vid psykiatriska diagnoser

Publicerad: 26 februari 2019 klockan 14.40

Regeringen bör se över Socialstyrelsens vägledande material om försäkringsmedicinskt beslutsstöd och Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys. Översynen gäller handläggningen vid psykiatriska diagnoser och särskilt vid samsjuklighet, det vill säga om man har flera sjukdomstillstånd samtidigt. Det tycker socialförsäkringsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Riksrevisionen har granskat varför det finns kvalitetsbrister i läkarintygen och vilka hinder läkare upplever i sin bedömning av arbetsförmågan vid sjukskrivning med psykiatriska diagnoser. Riksrevisionen har också granskat om det försäkringsmedicinska beslutsstödet påverkar hur läkare anger diagnoser och hur Försäkringskassan handlägger och utreder sjukpenningärenden vid psykisk ohälsa.

I Riksrevisionens rapporter kommer det fram att många läkare upplever en osäkerhet om vilka krav Försäkringskassan ställer på sjukskrivningsprocessen när det gäller psykiatriska diagnoser. Otydligheten kan vara ett hinder i läkarnas arbete och en risk är att det påverkar hur de gör sin bedömning. Vidare framkommer att läkare inte har tillräcklig kunskap inom försäkringsmedicin och psykiatri.

När det gäller det försäkringsmedicinska beslutsstödet kommer det fram att detta inte används på ett enhetligt sätt. Försäkringskassan brister också i handläggningen och utredningen av sjukpenningärenden för personer med psykisk ohälsa och när personer har flera sjukdomstillstånd.

Riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen

Socialförsäkringsutskottet är positivt till regeringens redan pågående arbete inom området, men framhåller att det finns en risk att reglerna för sjukförsäkringen inte används på ett rättssäkert sätt och att enskilda personer kan komma i kläm. Kraven som ställs på läkare som gör bedömningar om arbetsförmåga måste bli tydligare. Försäkringskassans och hälso- och sjukvårdens användning av det försäkringsmedicinska beslutsstödet måste också bli mer förutsägbar och likvärdig.

Därför vill utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över Socialstyrelsens vägledande material om försäkringsmedicinskt beslutsstöd och Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys. Översynen gäller handläggningen vid psykiatriska diagnoser och särskilt vid samsjuklighet.

S och MP har en reservation

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker inte att ett tillkännagivande behövs eftersom det redan pågår ett omfattande arbete inom de områden som Riksrevisionen tar upp i sina rapporter.

Kontaktperson för media

Maria Norberg, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 46 18, e-post maria.norberg@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdag 6 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU13 Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd  (publiceras 1 mars)