Aktuellt

Regeringen bör fortsätta värna självbestämmande i skogsfrågor

Publicerad: 26 februari 2019 klockan 14.19

Regeringen bör värna Sveriges självbestämmande i skogsfrågor och arbeta för att få gehör för ett hållbart svenskt skogsbruk inom EU och i andra internationella sammanhang. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen och ett 30-tal motioner från den allmänna motionstiden 2018 som rör skyddet av värdefull skog. Enligt flera av motionerna är det viktigt att försvara det nationella självbestämmandet i frågor som rör skogen.

Miljö- och jordbruksutskottet noterar att det råder en bred enighet i utskottet om att det är viktigt att skydda Sveriges självbestämmande i skogsfrågor. Samtidigt pågår det arbete inom EU som kan medföra konsekvenser för den svenska skogen, skogsbruket och skogsnäringen. Därför anser utskottet att det är viktigt att regeringen fortsätter att hävda medlemsländernas nationella självbestämmande över skogsfrågorna inom EU-samarbetet. Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Förslagen om att värna det nationella självbestämmandet i skogsfrågor finns i motioner från M, SD, C och KD. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

V har invändningar i en reservation

Vänsterpartiet håller med om att regeringen bör värna Sveriges rätt till självbestämmande i skogsfrågor. Partiet anser dock att förslaget till tillkännagivande är oklart och att det kan tolkas som att Sverige redan i dag har ett ekologiskt hållbart skogsbruk, något som enligt Vänsterpartiet inte stämmer. Därför anser partiet i en reservation att det inte finns någon anledning för riksdagen att göra ett tillkännagivande i denna fråga.

Kontaktperson för media

Bo Nyström, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 51 93, e-post bo.nystrom@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut onsdag 6 mars.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU8 Skyddet av värdefull skog (publiceras 1 mars)