Aktuellt

Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester

Publicerad: 12 april 2019 klockan 13.33

Uppdaterad: 12 april 2019 klockan 14.04

Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om det till regeringen.

Reningsverken behöver ny teknik och nya metoder. Några kommuner har redan påbörjat ett sådant arbete, men för att öka takten behövs investeringar, forskning och innovationer. Utskottet ställer sig därför positivt till att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att betala ut medel till forskning och pilotprojekt, men omställningstakten behöver öka.

Internationellt samarbete för renare hav

För att motverka övergödning, giftiga utsläpp och nedskräpning behövs internationellt samarbete. Utskottet ställer sig därför positivt till att Havs- och vattenmyndigheten på uppdrag av regeringen har tagit fram underlag för vad som ska prioriteras i arbetet med de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom. Utskottet riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att arbeta vidare enligt förslagen.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 50 andra motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018 om bland annat utsläpp av mikroplast, tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp samt hållbara gödningsmetoder.

Kontaktperson för media

Bo Nyström, föredragande i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 51 93, e-post bo.nystrom@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdag den 2 maj.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU13 Vattenvård (publiceras 24 april)