Aktuellt

Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbades av sommarens torka

Publicerad: 25 oktober 2018 klockan 13.30

Djurägare inom lantbruket som drabbades av torkan under sommaren 2018 bör få extra stöd. Statens budget för 2018 behöver därmed ändras. Det anser finansutskottet, som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta.

Regeringen aviserade i juli 2018 ett nationellt krispaket med åtgärder riktade till svenska lantbrukare för åren 2018 och 2019. Åtgärderna ska minska de ekonomiska konsekvenserna för lantbruket av den svåra torka som rådde under våren och sommaren år 2018.

Som en del av krispaketet har regeringen lagt fram ett förslag om att göra en extra ändring i statsbudgeten för år 2018, som innebär att djurägare som har får och nötdjur kan få ett särskilt stöd. Vidare föreslår regeringen extra pengar för att tillfälligt sänka avgifterna för den offentliga kontroll som görs vid slakterier i Sverige.

Förslagen innebär att medlen i statens budget för 2018 ökar med 460 miljoner kronor. Statens budgetsaldo och den offentliga sektorns sparande försvagas då med samma belopp.

Finansutskottet välkomnar regeringens förslag. Utskottet håller med regeringen om att den torra sommaren har inneburit en exceptionell situation och att det är viktigt att så fort som möjligt vidta åtgärder för att begränsa de konsekvenser som uppstått för djurägarna inom lantbruket. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Särskilda skäl att ändra i statens budget

Regeringen får normalt bara lämna förslag till ändringar i statens budget vid två tillfällen varje år, i anslutning till budgetpropositionen på hösten eller i den ekonomiska vårpropositionen. Men ändringar i statens budget kan göras också vid andra tillfällen om det finns särskilda skäl. Konsekvenserna för lantbruket av den torra sommaren 2018 innebär, enligt regeringen, att det finns sådana särskilda skäl att ändra i statens budget för 2018.

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd konstitutionsutskottet, telefon 08-786 47 26, e-post hans.hegeland@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 7 november.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU8 Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 (publiceras 29 oktober)