Aktuellt

Riksdagsstyrelsen bör se över Riksrevisionens organisation

Publicerad: 25 oktober 2018 klockan 12.45

Riksdagsstyrelsen bör låta utreda Riksrevisionens ledningsstruktur. Det anser konstitutionsutskottet, som i ett så kallat tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att göra detta.

Konstitutionsutskottet (KU) anser att Riksrevisionen ska ges stabila förhållanden och bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Därför vill utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning som utreder Riksrevisionens ledningsstruktur.

Utredningen ska belysa för- och nackdelar med att Riksrevisionen

  • får en traditionell myndighetsledning där riksdagen utser endast en riksrevisor
  • får en ledning med en riksrevisor och två biträdande riksrevisorer, som 2017 års riksrevisionsutredning rekommenderade
  • får någon annan ledningsstruktur som utredningen tycker det är relevant att fundera på, till exempel den organisation med en chefsriksrevisor som också är myndighetschef och två riksrevisorer som 2017 års utredning diskuterade
  • behåller sin nuvarande ledningsstruktur med tre riksrevisorer, varav en är riksrevisor med administrativt ansvar.

Den parlamentariska utredningen ska sedan lägga fram ett förslag till hur Riksrevisionens ledning ska vara utformad samt de lagändringar som behövs för att genomföra förslaget. Utredningen bör redovisa sitt uppdrag så att riksdagsstyrelsen kan ta fram ett förslag som kan behandlas i riksdagen under hösten 2019.

KU:s förslag till tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet självt som tagit initiativ till förslaget, och att det inte kommer från en regeringsproposition eller en motion från en riksdagsledamot.

Kort om 2017 års utredning

2017 års riksrevisionsutredning analyserade hur den nuvarande organisationen med tre riksrevisorer har fungerat. Den hade inte i uppdrag att lägga fram lagförslag om att ändra antalet riksrevisorer. Utredningen diskuterade olika lösningar och stannade för att det som bäst uppfyller Riksrevisionens behov är att myndigheten leds av en riksrevisor, men att riksdagen även väljer två biträdande riksrevisorer. Utredningen framhöll också att ytterligare utredning skulle behövas samt att en sådan utredning borde göras i god tid innan de dåvarande riksrevisorernas mandatperiod skulle löpa ut.

Kontaktperson för media

Katarina Delin, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 43 26, e-post katarina.delin@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 7 november.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur (publiceras 30 oktober)