Aktuellt

Politiker från 149 parlament vill se krafttag mot klimatförändringar

Publicerad: 22 oktober 2018 klockan 13.56

Politiker från 149 nationella parlament har enats i en resolution om att vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen. Det beslutades när den globala församlingen för världens parlament, Interparlamentariska unionen (IPU), höll sin årliga höstförsamling i Genève, Schweiz.

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport lyftes fram vid det 139:e mötet i Interparlamentariska unionen, IPU, som samlade över 1500 deltagare från 149 nationella parlament.

Stärkta klimatplaner i nationella parlament

FN-rapporten konstaterar att det krävs brådskande förändringar i alla delar av samhället för att minska utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. IPU antog en resolution som manade till en rad åtgärder på klimatområdet. Resolutionen är ett så kallat ”emergency item” om ett särskilt brådskande ämne och uppmanar nationella parlament att arbeta för att stärka sina klimatplaner och följa upp klimatrapporten från FN.

Svenskt tal om forskning som fredsfrämjare

Teres Lindberg (S) sitter ner på parlamentarikermöte

Teres Lindberg (S) på IPU-möte

Från riksdagen deltog vid mötet Teres Lindberg (S), medlem av riksdagens IPU-delegation, som höll det svenska huvudtalet i generaldebatten om parlamentariskt ledarskap inom forskning, innovation och teknologi för att främja fred och utveckling. Hon deltog även bland annat i arbetet med en resolution om hur det interparlamentariska samarbetet kring migration och migrationsstyrning kan stärkas. Resolutionen, som antogs av IPU:s generalförsamling, är ett parlamentariskt bidrag till FN:s migrationsramverk Global compact for Safe, Orderly and Regular Migration som väntas antas i december i Marocko.

Andra ämnen som behandlades under veckan handlade bland annat om HBTQ-frågor, nedrustningsfrågor, terrorismbekämpning och hur rättvis handel och investeringar kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling. En annan fråga som debatterades var sexuellt våld i FN:s fredsbevarande insatser – ett ämne som svenska riksdagsledamöter tagit initiativ till att sätta på mötets agenda.

Parlamentarikers utsatthet för brott mot mänskliga rättigheter uppmärksammades

Vid mötet uppmärksammade IPU:s Kommitté för parlamentarikers mänskliga rättigheter brott mot mänskliga rättigheter gentemot parlamentariker i bland annat Kambodja, Venezuela, Turkiet och Uganda. Kommitténs ställningstagande, som baseras på intervjuer och annat underlag, rörde situationen för totalt 295 parlamentariker i 13 länder. Under veckan släppte också IPU, i samarbete med Europarådets parlamentariska församling (PACE) en ny rapport som visar att sexism, övergrepp och även våld mot kvinnor är omfattande i europeiska parlament. Resultaten har visat att 85 procent av kvinnliga parlamentariker har upplevt detta. Studien baserar sig på intervjuer med 123 kvinnor från 45 europeiska länder.

Det här är IPU

En global organisation för självständiga staters parlament. IPU bildades 1889 och verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. IPU har 178 medlemsländer, Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894. IPU har två huvudmöten per år och diskuterar frågor och antar resolutioner som bland annat rör fred, demokrati, multilateralt samarbete och mänskliga rättigheter.

Ledamöter som deltog

Teres Lindberg (S)

Två tidigare riksdagsledamöter, Ulrika Karlsson (M) och Anti Avsan (M) deltog också.

Kontaktperson för media

Helena Lundstedt, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 076-861 95 16, e-post: helena.lundstedt@riksdagen.se