Aktuellt

Riksdagsstyrelsens beslut om vidare steg i översynen av Riksrevisionen

Publicerad: 17 oktober 2018 klockan 11.25

Riksdagsstyrelsen föreslår riksdagen att besluta om ändringar om Riksrevisionen och förhållandet mellan riksdagen och Riksrevisionen.

Riksdagsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 10 oktober om en framställning till riksdagen om översyn av Riksrevisionen – övriga lagändringar. Riksdagsstyrelsen fattade också beslut om direktiv för en utredning om karens och avgångsvillkor för riksrevisorer. Förslagen grundar sig på 2017 års riksrevisionsutredning som lämnade in sitt slutbetänkande i februari 2018 (2017/18:URF2).

Framställning om lagändringar i översyn av Riksrevisionen

Sambandet mellan riksdagen och Riksrevisionen bör stärkas. Riksdagsstyrelsen föreslår bland annat att detta sker genom att Riksrevisionens parlamentariska råd i framtiden ska samråda med konstitutionsutskottet och finansutskottet i frågor som berör utskottens ansvarsområden. Riksdagsstyrelsen föreslår också att endast ledamöter från de båda utskotten ska vara valbara till rådet. För att tydliggöra rådets ställning, föreslås att rådet byter namn till riksdagens råd för Riksrevisionen.

Ett ordinarie val av riksrevisor är tidskrävande. Därför kan det finnas behov av att kunna utse en tillförordnad riksrevisor under en period. Riksdagsstyrelsen föreslår att konstitutionsutskottet ska få möjligheten att välja en tillförordnad riksrevisor för tiden till dess att en ordinarie riksrevisor valts och tillträtt, om en riksrevisors uppdrag upphör i förtid.

2017 års riksrevisionsutredning uppmärksammade att beskrivningen av effektivitetsrevisionens uppdrag kan leda till oklarhet om hur revisionen bör bedrivas. Utredningen föreslog att begreppet samhällsnytta tas bort ur beskrivningen eftersom begreppet kan leda till granskningar och bedömningar som bör reserveras för politiska instanser. Riksdagsstyrelsen delar utredningens bedömning och föreslår att bestämmelsen om effektivitetsrevisionens inriktning ska omfatta granskning av hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Översyn av Riksrevisionen - övriga lagändringar

Utredning om riksrevisorernas avgångsvillkor och karens

2017 års riksrevisionsutredning hade i uppdrag att pröva om det bör finnas en karenstid efter att ha varit riksrevisor. Utredningen hade även i uppdrag att överväga om det finns skäl att utveckla vilka villkor som bör gälla för en riksrevisor som slutar, särskilt om han eller hon slutar i förtid, samt hur en eventuell karenstid bör påverka avgångsvillkoren.

Utredningen föreslog att en karens ska vara möjlig efter ett uppdrag som riksrevisor, men att frågan om vilken myndighet som ska fatta beslut om karens och de närmare villkoren i samband med karens bör utredas närmare. Utredningen föreslog även att frågor om riksrevisorernas villkor skulle utredas i en annan form än inom den parlamentariska kommittén.

Riksdagsstyrelsen beslutade på sammanträdet att justitierådet Erik Nymansson ska förordnas till särskild utredare för att närmare belysa frågor om riksrevisorernas avgångsvillkor och karens. Utredaren ska lämna sitt betänkande senast den 27 maj 2019.

Direktiv för en utredning om karens och avgångsvillkor för riksrevisorer(pdf, 232 kB)

Grundlagsfrågorna avseende Riksrevisionen behandlas senare i höst

2017 års riksrevisionsutredning lämnade i maj 2017 ett delbetänkande med förslag som omfattade förslag till ändring i grundlag (2016/17:URF1). Efter remissbehandlingen lämnade riksdagsstyrelsen en framställning till riksdagen som behandlades 2018. Eftersom förslagen innebär ändring i grundlag fattade riksdagen ett vilande beslut. Slutligt beslut avseende förslagen kommer att behandlas av riksdagen under hösten 2018.

Även ordningen med tre riksrevisorer kommer att behandlas vidare. 2017 års riksrevisionsutredning analyserade hur ordningen med tre riksrevisorer, varav en med administrativt ansvar, fungerat. Kommittén hade emellertid inte i uppdrag att lägga fram lagförslag om ett förändrat antal riksrevisorer.

Tidigare dokument

För mer information om framställningen av övriga lagändringar

Ylva Svensson, verksjurist, 08-786 67 53, ylva.svensson@riksdagen.se

För mer information om direktiven till utredning om avgångsvillkor och karens

Cristina Eriksson Stephansson, utredare, 08-786 53 62, cristina.eriksson.stephanson@riksdagen.se

Pressekreterare

Anna Ström, 072-736 62 65, anna.strom@riksdagen.se