Aktuellt

Regler om Riksrevisionen ändras i grundlag

Publicerad: 9 november 2018 klockan 13.11

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i regeringsformen och lag om ändring i riksdagsordningen. Det handlar bland annat om att reglerna om hur många riksrevisorerna ska vara flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen.

Reglerna kring antalet riksrevisorer flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen. Syftet är att antalet riksrevisorer, vid behov, ska kunna ändras snabbare.

Att skilja en riksrevisor från uppdraget

Förslaget innebär vidare att det införs krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna skilja en riksrevisor från sitt uppdrag. Konstitutionsutskottet får rätt att tillsätta en utredning som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget och att ge justitieombudsmännen, JO, i uppdrag att biträda utskottet med en sådan utredning. Vidare föreslås att en bestämmelse om samverkans- och uppgiftsskyldighet flyttas från vanlig lag till regeringsformen och förtydligas på så sätt att Riksrevisionen har rätt till den information som myndigheten begär. Det föreslås även följdändringar i vanlig lag.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Särskilda regler vid grundlagsändringar

För att ändra i en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen emellan de två besluten. Det första beslutet innebär att grundlagsförslaget antas som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget som slutligt.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Bragsjö, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08 786 44 18, e-post ann-charlotte.bragsjo@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 14 november.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument