Aktuellt

Ändrade mediegrundlagar

Publicerad: 9 november 2018 klockan 12.56

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen slutligt antar vilande förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det handlar bland annat om en språklig översyn som syftar till att göra grundlagarna könsneutrala och lättare att använda och om ett stärkt skydd för den personliga integriteten.

Möjlighet att förbjuda offentliggörande av känsliga personuppgifter

Ändringarna i TF och YGL innebär bland annat att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsa eller genetiska uppgifter.

Utgivares ansvar för publicering på internet

Förslaget innebär också att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats.

Ändrade straffbestämmelser

Det föreslås även ändringar i TF:s brottskatalog och motsvarande ändringar i brottsbalken vad gäller brotten olaga hot, förolämpning och hets mot folkgrupp.

Anpassning av innehåll och språk i mediegrundlagarna

De bestämmelser i TF och YGL som i dag uttryckligen vänder sig till svenska medborgare ändras till att ange alla som målgrupp. Flera av regeringens förslag handlar också om språk, struktur och samordning och syftar till att göra lagarna könsneutrala, mer lättillgängliga och lättare att använda. Det föreslås även följdändringar i vanlig lag.

Samtliga lagändringar föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Särskilda regler vid grundlagsändringar

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Det första beslutet innebär att grundlagsförslaget antas som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget som slutligt.

Kontaktperson för media

Kristina Örtenhed, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 21, e-post kristina.ortenhed@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 14 november.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument