Aktuellt

Nya regler för planering av byggande bör gälla i fler delar av Sverige

Publicerad: 6 november 2018 klockan 14.39

Uppdaterad: 6 november 2018 klockan 18.02

Nya bestämmelser om regional fysisk planering ska föras in i plan- och bygglagen. Frågor som berör mer än en kommun ska samordnas regionalt. Bestämmelserna gäller Stockholms och Skånes län. Civilutskottet vill att riksdagen säger ja till förslaget. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta nödvändiga initiativ så att sådan planering kan omfatta fler län.

Idag är regionplanering frivillig för de flesta kommuner i Sverige. För kommunerna i Stockholms län är det obligatoriskt enligt en särskild lag. Nu vill regeringen att bestämmelserna samordnas i plan- och bygglagen och att regional fysisk planering blir obligatorisk för Stockholms län och Skånes län. En sådan planering ska införas i andra län om det uppstår behov av och förutsättningar för det.

Samordning ska ge fler bostäder och hållbar utveckling

Enligt förslaget ska frågor som rör flera kommuner hanteras på regional nivå i länet, exempelvis när det gäller bostadsförsörjning. Landstingen får samordningsansvar och i det ingår att ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande för kommunernas beslut om bland annat översiktsplaner och detaljplaner. Planen ska också ge kommunerna vägledning kring hur mark- och vattenområden ska användas, var det går att bygga och hur samverkan ser ut mellan kommunerna och andra aktörer.

Civilutskottet välkomnar regeringens förslag och instämmer i regeringens bedömning om att förslaget bör kunna bidra till förbättrad bostadsförsörjning, ökad enhetlighet och hållbar utveckling.

Fler län bör involveras

Utskottet står bakom lagförslaget. Däremot tycker utskottet att regeringen borde ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den omfattar fler län. Regeringen bör exempelvis ha en direkt dialog med berörda parter. På vissa platser finns redan frivilliga samordningsförbund. Regeringen bör även förtydliga hur de förbunden kan fortsätta sitt samordningsarbete. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Förslaget om tillkännagivande bygger på motioner från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

V reserverar sig

Vänsterpartiet föreslår att riksdagen säger nej till förslaget om tillkännagivande. Anledningen är att partiet anser att regional fysisk planering redan nu bör bli obligatoriskt i alla län.

Kontaktperson för media

Solmaz Vikström, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 48 75, e-post solmaz.vikstrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 14 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU2 En ny regional planering (publiceras den 9 november)

Korrektur 6 november 2018 klockan 18.06: Förtydligad rubrik.