Aktuellt

Reglerna för AP-fondernas placeringar bör ändras

Publicerad: 15 november 2018 klockan 11.06

Regeringen vill ändra reglerna för hur de så kallade AP-fonderna placerar sina pengar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet håller med i stort men har synpunkter i en reservation.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna är viktiga delar i det svenska pensionssystemet. Utvecklingen på finansmarknaderna har gjort att det i dag finns fler typer av tillgångar att investera i jämfört med 1990-talet då AP-fonderna inrättades.

I mars 2017 kom Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i den så kallade Pensionsgruppen överens om att se över Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler. Även Miljöpartiet har deltagit i gruppen när de varit en del av regeringen. Nu har regeringen kommit med ett förslag.

Regeringen föreslår bland annat att

  • fonderna får placera mer kapital i så kallade illikvida eller alternativa tillgångar
  • kraven på minsta andel räntebärande värdepapper sänks
  • kravet på extern förvaltning tas bort
  • det införs ett nytt mål om att fonderna ska förvalta pensionsmedlen på ett hållbart sätt.

Ökade möjligheter att sprida placeringar och risker

AP-fonderna ska även i fortsättningen placera framför allt i likvida tillgångar, det vill säga tillgångar som lätt kan omsättas till ett rimligt pris. Men regeringen anser att AP-fondernas behov av likviditet är litet och fonderna bör därför få investera upp till 40 procent av tillgångarna i illikvida, alternativa tillgångar, det vill säga tillgångar som inte är likvida och som inte lätt kan omsättas.

I dag ska minst 30 procent av AP-fondernas tillgångar vara placerade i räntebärande värdepapper med låg risk. Regeringen föreslår att detta krav sänks till 20 procent. Det ökar möjligheterna till avkastning och spridning av riskerna.

Enligt nuvarande regler ska minst 10 procent av fondernas kapital förvaltas av externa förvaltare. Regeringen anser att det inte längre finns behov av att styra fondernas förvaltning på detta sätt och föreslår att kravet tas bort.

Fonderna ska bidra till hållbar utveckling

Regeringen föreslår också att det införs ett nytt mål för AP-fondernas verksamhet, som innebär att fonderna ska förvalta pensionsmedlen genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fonderna ska bidra till en hållbar utveckling.

Finansutskottet välkomnar regeringens förslag om förändrade placeringsregler för AP-fonderna och föreslår att riksdagen säger ja till dem. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

V har synpunkter i en reservation

Vänsterpartiet är positivt till regeringens förslag om ändrade placeringsregler för AP-fonderna men anser också att reglerna som begränsar fondernas inflytande i aktiebolag bör ändras. Detta så att AP-fonderna ska kunna användas som en del i en strategisk näringspolitik. Partiet anser även att tuffare krav bör ställas på AP-fonderna när det gäller etik och miljö.

Kontaktperson för media

Pär Elvingsson, utskottsråd finansutskottet, telefon 08-786 42 68, e-post par.elvingsson@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 november.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU14 Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna (publiceras 16 november)