Aktuellt

Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning

Publicerad: 15 november 2018 klockan 11.34

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att viss tid med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras för vardera föräldern.

En förälder kan i dag överlåta dagar med föräldrapenning till en sambo förutsatt att föräldern och sambon antingen har eller har haft barn tillsammans eller att de tidigare har varit gifta. Uppfylls inte de kriterierna kan sambon inte få föräldrapenning, alltså pengar som en person kan få för att vara hemma med barn.

Moderniserad syn på familjebegreppet

Regeringens förslag innebär att kravet på tidigare äktenskap eller gemensamma barn tas bort i föräldraförsäkringen och att en förälders sambo därmed likställs med en förälder. Det innebär att en förälder ska kunna avstå dagar med föräldrapenning till sin sambo, oavsett tidigare äktenskap eller gemensamma barn. Enligt regeringen möjliggör förslaget ökad flexibilitet och att fler vuxna med föräldraansvar kan ta omvårdnadsansvar vilket kan ge positiva effekter på barns välmående och uppväxtvillkor.

Regeringen föreslår också motsvarande anpassning för rätten till föräldraledighet.

Socialförsäkringsutskottet håller med regeringen och anser att förslaget innebär en relevant modernisering som bättre speglar dagens familjerelationer och ger barn möjligheter till goda relationer med fler vuxna. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.

Nej till att reservera viss tid med föräldrapenning på grundnivå

Regeringen föreslår också förändringar vad gäller den så kallade reserverade tiden, alltså dagar med föräldrapenning som är reserverade för vardera föräldern och som inte kan avstås till den andra föräldern. Den reserverade tiden är 90 dagar och gäller i dag endast föräldrapenning på sjukpenningnivå, vilket är den högsta nivån av föräldrapenning och som betalas ut till föräldrar som har eller har haft inkomst från arbete. Regeringen föreslår att 90 dagar ska reserveras för vardera föräldern även när det gäller föräldrapenning på grundnivå, vilken till exempel betalas ut till föräldrar som saknar eller har låg inkomst.

Socialförsäkringsutskottet anser att föräldraförsäkringen ska ge goda förutsättningar för familjens fria val och tid tillsammans samt ge utrymme för flexibla lösningar och tycker att regeringens förslag går i motsatt riktning. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag och ja till förslag i tre motioner.

S, V, L och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet vänder sig i en reservation mot utskottets förslag att säga nej till regeringens förslag om att viss tid med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras för vardera föräldern. Partierna tycker, i linje med regeringen, att förslaget kan bidra till en mer jämställd fördelning av föräldrapenningen.

Kontaktperson för media

Maria Norberg, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 46 18, e-post maria.norberg@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 november.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU11 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå (Publiceras den 16 november)