Aktuellt

Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning

Publicerad: 6 mars 2018 klockan 14.39

Regeringen utreder förutsättningarna för utökade kontroll- och sanktionsmöjligheter inom tandvården. I det arbetet bör regeringen ha som utgångspunkt att lika villkor, tillsyn och uppföljning ska gälla för alla som bedriver tandvård, oavsett driftsform. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig och anser inte att något tillkännagivande behövs.

Riksrevisionen har granskat överutnyttjande i det statliga tandvårdsstödet som beror på att tandvårdsgivare ger mer omfattande och dyrare behandlingar än vad tandvårdsstödet tillåter. Riksrevisionens granskning visar att överbehandling förekommer och att det framför allt sker bland de största privata tandvårdsmottagningarna. Riksrevisionen rekommenderar därför att Försäkringskassan får ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning och håller på att utreda förutsättningarna för att ge Försäkringskassan möjlighet att hindra tandvårdsgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt från att få tillgång till det elektroniska system som hanterar utbetalningar från stödet.

Försäkringskassan bör få utökade sanktionsmöjligheter

Socialutskottet håller med Riksrevisionen och regeringen om att Försäkringskassan bör få ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter av det statliga tandvårdsstödet. I den pågående utredningen av möjligheterna att stoppa tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör regeringens utgångspunkt vara att lika villkor samt likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla vårdgivare, oavsett driftsform. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande om detta till regeringen.

Socialutskottets tillkännagivande bygger på ett förslag i en motion från Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. Utskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande. Partierna delar regeringens bedömning att kontroll- och sanktionsmöjligheterna inom tandvården bör förstärkas och anser inte att det finns någon anledning för riksdagen att göra ett tillkännagivande i frågan.

Kontaktpersoner för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 57 48, e-post kirsten.dieden@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU7 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (publiceras 16 mars)