Aktuellt

Migration och flyktingskydd i fokus för globalt parlamentarikermöte

Publicerad: 29 mars 2018 klockan 13.52

Fred ska vara ett verktyg för att nå FN:s hållbarhetsmål och den privata sektorn bör involveras i det globala hållbarhetsarbetet. Detta enligt två resolutioner som antogs av Interparlamentariska unionen, IPU, under församlingens vårsession i Genève, Schweiz. Ulrika Karlsson (M), en av åtta svenska riksdagsledamöter på plats, valdes som ny ordförande för IPU:s Forum för kvinnliga parlamentariker.

Närmare 750 parlamentariker från 137 länder har i veckan samlats för möte med den globala församlingen för världens parlament, Interparlamentariska unionen, IPU. Från Sverige deltog åtta riksdagsledamöter i riksdagens IPU-delegation. Huvudtemat för mötet, som hölls den 24-28 mars i Genève i Schweiz, var FN:s globala hållbarhetsmål. Högt på dagordningen stod arbetet med de FN-ledda reformerna inom området för migration- och flyktingskydd.

Ewa Thalén Finné (M) står i talarstolen framför IPU:s flagga.

Ewa Thalén Finné (M), förste vice talman i riksdagen, ledde den svenska IPU-delegationen och höll det svenska anförandet i huvuddebatten om parlamentens bidrag i flykting- och migrationsfrågor. Foto: Riksdagsförvaltningen

Resolutioner om fred och den privata sektorn

IPU fattade beslut om att anta två resolutioner under mötet. Den ena resolutionen handlar om fred som ett verktyg för hållbar utveckling. Fred kan bidra i implementeringen av FN:s hållbarhetsmål som handlar om förhindrande av konflikter och hållbar fred. I fokus för debatten stod behovet av att bygga starka och effektiva institutioner, som exempelvis parlament.

Den andra resolutionen handlar om involverandet av den privata sektorn i implementeringen av FN:s hållbarhetsmål, särskilt när det gäller förnyelsebar energi. Resolutionen efterlyser parlamentens involvering i att underlätta privata investeringar inom hållbar utveckling.

Svenska förslag om sexuellt våld och trakasserier

Den svenska IPU-delegationen presenterade två ämnesförslag under mötet. Det ena var ett resolutionsförslag om bekämpandet av sexuellt våld i FN:s fredsbevarande insatser. Det andra var ett förslag om ett särskilt brådskande ämne, ett så kallat Emergency item, som fick ett mycket stort stöd i församlingen. Det fattades endast 13 röster för en vinst i omröstningen. Förslaget handlade om sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor med koppling till metoo-rörelsen.

Krister Örnfjäder (S) står i talarstolen på IPU:s vårsession.

Åtta riksdagsledamöter från Sverige deltog på IPU-mötet. Krister Örnfjäder (S) är ordförande för den svenska IPU-delegationen. Foto: IPU

Svensk ledamot ny ordförande för Forum för kvinnliga parlamentariker

Vid församlingen valdes ledamoten Ulrika Karlsson (M) som ny ordförande för Forumet för kvinnliga parlamentariker. Forumet är IPU:s globala plattform för att ge parlamentarisk input till internationellt beslutsfattande och arbetar för att främja jämställdhetsfrågor i världen.

Ulrika Karlsson (M) sitter som ordförande vid ett pågående IPU-möte.

Ulrika Karlsson (M) valdes som ny ordförande för Forumet för kvinnliga parlamentariker. Foto: IPU

Möten med andra länder och organisationer

Den svenska IPU-delegationen hade under veckan också bilaterala möten med politiker från Ukraina, Ryssland och Sydafrika. Delegationen deltog också i ett sidoprogram som bestod av möten med Zeid Ra'ad Al Hussein, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, och Internationella rödakorsfederationen, IFRC. Samtalsämnen var bland annat kvinnor och barn i flyktingsituationer, jämställdhetsfrågor och terrorism.

Sveriges ständiga FN-representation i Genève tog emot delegationen och anordnade möte tillsammans med icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s, för samtal om bland annat om mänskliga rättigheter, humanitära frågor, fred- och nedrustning.

IPU:s permanenta kommitté för FN-frågor, där Anti Avsan (M) är ordförande, hade förberedande möten inför FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling i New York i juli. Bland annat deltog företrädare för FN och NGO:s.

Riksdagsledamöter arbetar aktivt i IPU

Den svenska IPU-delegationen har flera framträdande poster inom IPU:

  • IPU-delegationens ordförande Krister Örnfjäder (S) är ordförande för den parlamentariska styrgruppen för WTO-frågor. 
  • Förste vice ordförande Anti Avsan (M) är ordförande för den permanenta kommittén för FN-frågor och medlem i den rådgivande arbetsgruppen för motverkandet av terrorism och våldsam extremism. 
  • Andre vice ordförande Monica Green (S) är medlem i kommittén för främjande av respekt för internationell humanitär rätt. 
  • Ulrika Karlsson (M) är medlem i den rådgivande arbetsgruppen för hälsofrågor och numera även ordförande för IPU:s Forum för kvinnliga parlamentariker.
  • Teres Lindberg (S) är medlem i styrelsen för kommittén för hållbar utveckling, finans och handel.

Det här är IPU

IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. IPU bildades 1889 och verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. IPU har 178 medlemsländer, Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894. IPU möts två gånger per år.

Riksdagens IPU-delegation

Kontaktpersoner för media