Aktuellt

Skärpta regler för studiero och mer kunskap om språkundervisning behövs

Publicerad: 27 mars 2018 klockan 17.19

Rektorers rätt och möjlighet att flytta och omplacera elever och friskolors möjlighet att omplacera elever borde ses över. Dessutom bör regeringen klargöra undantaget från att bedriva språkundervisning för lärare som saknar legitimation och har en utländsk lärarutbildning. Det anser utbildningsutskottet som vill att riksdagen, genom två tillkännagivanden, uppmanar regeringen att arbeta med skolfrågorna.

Det är skolpersonalens och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero för elever i skolan. För att göra det kan personalen enligt nuvarande lagstiftning ingripa med olika disciplinära åtgärder till exempel avstängning eller tillfällig omplacering av en elev inom en skola eller till en annan skola.

Trygghet och studiero i skolan

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används inom skolan. Utbildningsutskottet ser positivt på uppdraget och tycker att regeringen utöver det ska se till att det görs insatser för att underlätta för lärare, rektorer och skolhuvudmän att använda sig av gällande regler. Dessutom tycker utskottet att regeringen borde se över och skärpa skollagen så att rektorns möjlighet och ansvar att flytta elever stärks samt att möjligheten för att permanent omplacera elever ökar.

Det borde enligt utskottet också undersökas hur reglerna för omplacering ska utformas för att bättre fungera för friskolor och kommunala skolor på landsbygden. I det sammanhanget borde det också undersökas om det ska bli möjligt även för friskolor att permanent omplacera elever vid en annan skola, något som i dag inte är möjligt för friskolor. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om dessa frågor.

Undantaget från språkundervisning

Enligt nuvarande regler i skollagen kan lärare utan lärarlegitimation men med en utländsk lärarutbildning, som motsvarar svensk lärarexamen, undervisa på engelska i annan undervisning än språkundervisning. Dessa lärare kan alltså undervisa på engelska språket i exempelvis matematik men inte i ämnet engelska eller andra språkämnen i skolan.

Utskottet tycker att det är angeläget att regeringen i ett kunskapsunderlag klargör varför denna lärarkategori inte får bedriva språkundervisning. Utöver det borde regeringen ta fram en konsekvensanalys för vad det skulle innebära om dessa lärare också bedrev språkundervisning.

Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ta fram ett kunskapsunderlag och en konsekvensanalys i denna fråga.

Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i två utskottsinitiativ från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion. Det finns inga reservationer mot tillkännagivandet.

Kontaktpersoner för media

Roger Aule, föredragande utbildningsutskottet, när det gäller trygghet och studiero telefon 08-786 42 44, e-post
roger.aule@riksdagen.se

Catarina Molin, föredragande utbildningsutskottet, när det gäller undantaget från språkundervisning, telefon 08-786 42 48 e-post catarina.molin@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är 12 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU19 (publiceras 28 mars)