Aktuellt

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk

Publicerad: 27 mars 2018 klockan 12.32

Reglerna för artskyddet, incitamenten för hållbart skogsbruk och ersättningen till markägare som skyddar sin skog behöver ses över. Dessutom behövs en effektiv och rättssäker metod för att kartlägga nyckelbiotoper i skogen. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen, genom fyra tillkännagivanden, uppmanar regeringen att arbeta med frågorna.

Nyckelbiotoper är områden i skogen med en speciell naturtyp, till exempel strandskogar och raviner, som har stor betydelse för hotade och rödlistade växter och djur.

Effektiv och rättssäker inventering av nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen ansvarar för en pågående riksomfattande inventering av nyckelbiotoper i de svenska skogarna. Miljö- och jordbruksutskottet anser att inventeringsmetoden är problematisk eftersom den är utvecklad efter förhållandena i södra och mellersta Sverige och därmed missvisande när landets nordvästra skogar inventeras. Utskottet anser att regeringen borde säkerställa att inventeringen är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen av nyckelbiotoper tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om detta till regeringen.

Översyn av regler för artskyddet

En fråga som diskuterats de senaste åren är hur skogsbruket påverkas av regler för artskyddet. Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen vill att artskyddsförordningen, alltså reglerna för hur vilda växter och djur ska skyddas, ska ses över. Även miljö- och jordbruksutskottet anser att regeringen borde göra en översyn av artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om detta till regeringen.

Incitament för hållbart skogsbruk

Utskottet anser också att det behövs bättre incitament för hållbart skogsbruk. Produktionsmål och miljömål ska enligt vad riksdagen beslutat vara jämställda inom skogsbruket. Men enligt utskottet förekommer det att skogsbrukare som tar stor miljöhänsyn, och därmed bidrar till en god livsmiljö för sällsynta eller viktiga arter, inte tillåts att avverka skog. Konsekvensen är att skogsbruk med miljöhänsyn inte alltid premieras. Utskottet anser därför att regeringen borde säkerställa en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk och genomföra en översyn av lagstiftningen på området. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om detta till regeringen.

Ersättningsmodeller för markägare

För att markägare som gör insatser för att skydda sin skog inte ska skadas ekonomiskt är det enligt utskottet också viktigt med fungerande ersättningsformer. Utskottet anser därför att regeringen borde se över olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om detta till regeringen.

Reservationer mot förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot de fyra förslagen om tillkännagivanden.

Kontaktperson för media

Anna-Lena Kileus, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 29, e-post anna-lena.kileus@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är 2018-04-11. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU17