Aktuellt

Kompensationen till markägare bör ses över

Publicerad: 27 mars 2018 klockan 12.43

Uppdaterad: 27 mars 2018 klockan 13.27

Regeringen bör utreda olika modeller för kompensation till markägare som begränsas i brukandet av sin egen mark. Det är en av två uppmaningar, eller så kallade tillkännagivanden, som miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, V och MP reserverar sig mot förslaget.

När det gäller inskränkningar i en markägares möjlighet att nyttja sin mark, så kallade rådighetsinskränkningar, pågår det idag vissa arbeten inom Regeringskansliet, bland annat med att ta ställning till om artskyddsförordningen bör ses över. Miljö- och jordbruksutskottet anser att riksdagen ska uppmana regeringen att inleda liknande arbeten även på andra områden och utreda vilka slags kompensationsmodeller som kan tas fram för att begränsa markägarens ekonomiska förluster.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om detta till regeringen. Förslaget innebär att utskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett motionsförslag av M, C, L och KD.

S, V och MP reserverar sig

Regeringspartierna och Vänsterpartiet håller inte med om förslaget. Partierna menar att regeringen ska analysera hur en kompensationsmodell som redan har prövats har fungerat och hur den kan utvecklas. Dessutom bör man också vänta på att några mål som pågår i domstol, som bland annat handlar om hur rådighetsinskränkningar kan och bör kompenseras, har avslutats så att man sedan kan analysera om det finns behov av några lagändringar.

Tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamheter bör förbättras

Många företag upplever att reglerna kring tillståndsprövning är krångliga och att handläggningen tar för lång tid. Miljö och jordbruksutskottet har tidigare påpekat att detta kan vara såväl ett konkurrenskraftsproblem som en tröskel för företag att starta eller växa. Visserligen pågår det ett arbete inom Regeringskansliet när det gäller tillståndsprocesser och handläggningstider, men utskottet anser att det finns skäl att ytterligare fortsätta det arbetet.

Bland annat menar utskottet att det är viktigt att de förslag för effektivisering och förkortade handläggningstider som Tillväxtverket lagt fram omsätts i konkreta åtgärder. Detsamma gäller det som Naturvårdsverket föreslagit i höstas med anledning av uppdrag från regeringen. Utskottet föreslår därför att riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Förslaget innebär att utskottet föreslår att riksdagen säger ja till motionsförslag av Centerpartiet.

S, V och MP reserverar sig

Regeringspartierna och Vänsterpartiet menar att det redan pågår arbeten kring detta inom Regeringskansliet. Dessutom har riksdagen antagit några lagändringar om miljöbedömningar som trädde i kraft i januari i år. Mot den bakgrunden håller inte partierna med om utskottets förslag.

Kontaktperson för media

Anna Sollerborn, föredragande i miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08- 786 52 42, anna.sollerborn@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor (publiceras den 6 april)