Aktuellt

Regelverket som reglerar vattenbruk bör ses över

Publicerad: 1 mars 2018 klockan 11.14

Regelverket som reglerar vattenbruk borde ses över och det krävs effektivare uppföljningssystem av fiskeriförvaltningen. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen, genom två tillkännagivanden, uppmanar regeringen att se över regelverket för vattenbruk och uppföljningssystem inom fiskeområdet.

Vattenbruk, eller vattenodling, är ett samlingsnamn för odling av bland annat fiskar, musslor, kräftdjur och alger. För att få ha en vattenodling behövs tillstånd. Det svenska vattenbruket har en stor utvecklingspotential som bör tas tillvara i större utsträckning, men enligt utskottet försvåras det i dag av det regelverk som reglerar vattenbruk.

För att det ska vara möjligt att satsa på vattenbruk anser utskottet att strandskyddsreglerna behöver göras mer tillåtande, att processen för att få tillstånd borde kortas och att tillstånden borde gälla under en längre period. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över regelverket som reglerar vattenbruk. Förslaget om tillkännagivande kommer från en motion från Moderaterna och en motion från Centerpartiet.

Effektivare uppföljning av fiskeriförvaltningen

Fisket i Sverige ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt. För att kunna göra det krävs kontinuerlig uppföljning av fiskets och vattenbrukets effekter på ekosystemet. Utskottet ser att det finns brister i det nuvarande systemet för uppföljning av fiskbestånd, det saknas bland annat viss statistik över fångst. Därför föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att ta fram ett mer heltäckande och enhetligt uppföljningssystem. Förslaget om tillkännagivande kommer från en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om fiskeripolitik.

Reservationer mot förslagen

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till förslaget om att se över regelverket som reglerar vattenbruk. Det beror bland annat på att de anser att regeringen redan har vidtagit åtgärder för att stärka vattenbrukets utveckling. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger också nej till förslaget om tillkännagivandet om att ta fram ett uppföljningssystem inom fiskeområdet.

Kontaktperson för media

Nina Liljeqvist, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 53 30 , e-post nina.liljeqvist@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 14 mars Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik
(publiceras 9 mars)